Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Vidékfejlesztési és Tájgazdálkodási Intézet

Utolsó módosítás: 2019. szeptember 18.

  
   
 

   

A Vidékfejlesztési és Tájgazdálkodási Intézet alapfeladata oktatási tevékenységek biztosítása az agrárképzési területen. Az oktatási feladatokat három képzési szinten végzi: felsőoktatási szakképzési, alapképzési valamint mesterképzési szinten. Továbbá részt vesz a duális képzési forma működtetésében, fejlesztésében az általa gondozott szakok esetében. Biztosítja a képzéshez szükséges tananyagokat, oktatási segédleteket, továbbá gondoskodik ezek folyamatos megújításáról. Feladata továbbá az ismeretek számonkérése.
Mentorálja és szakmailag irányítja a vidékfejlesztési szakos hallgatók által alapított hallgatói klubbot. Emellett kutatási feladatokat végez melynek eredményeit hazai és nemzetközi fórumokon folyamatosan publikálja. Részt vesz az intézmény tudományos és közéleti tevékenységében, tehetséggondozási programjaiban. Kapcsolatot tart a szakmai szervezetekkel.

Az intézet az alábbi szakok gondozásáért és azok képzési programjainak minőségi fejlesztésért felel, valamint ellátja az oktatási, tananyagfejlesztési és oktatásszervezési feladatait:

- Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök felsőoktatási szakképzés
- Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzési szak (BSc)
- Vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzési szak (BSc)
- Vadgazda mérnöki alapképzési szak (BSc)
- Vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzési szak (MSc)

Munkatársak

Dr. Tóth László CSc. főiskolai tanár, intézetigazgató
Sándor Erika intézeti ügyintéző
Dr. Nagyné Dr. Demeter Dóra PhD. egyetemi docens
Dr. Szegedi László PhD. egyetemi docens
Dr. Koncz Gábor PhD. főiskolai docens
Dr. Oláh András Béla PhD. adjunktus
Dr. Lengyel-Gonda Cecilia PhD. adjunktus
Dr. Szűcs Antónia PhD. adjunktus
Dr. Wachtler István CSc. egyetemi tanár, professor emeritus

Kutatási, szaktanácsadási tevékenység

Dr. Tóth László főiskolai tanár
- Ragadozó madarak populációbiológiájának és táplálkozásökológiájának vizsgálata
- Szárnyas apróvad fajok, illetve kisemlősök populációbiológiájának, ill. az időjárási tényezők populációs ciklusokra gyakorolt hatásának vizsgálata, viselkedésökológia
- A vaddisznóállomány növekedésének és terjeszkedésének vizsgálata

Dr. Szűcs Antónia, adjunktus
- Stratégiai fejlesztések irányainak térgazdasági vizsgálata
- Helyi gazdaságfejlesztés
- Hátrányos helyzetű kistérségek jellemzői és fejlesztési lehetőségei
- A falusi turizmus helye, szerepe és fejlesztésének lehetőségei
- A vidéki lakosság életminőségének vizsgálata

Projekt: EFOP-3.6.2-16-2017-00001 KOMPLEX VIDÉKGAZDASÁGI ÉS FENNTARTHATÓSÁGI FEJLESZTÉSEK KUTATÁSA, SZOLGÁLTATÁSI HÁLÓZATÁNAK KIDOLGOZÁSA A KÁRPÁT MEDENCÉBEN
Rövid Ellátási Láncok vidékfejlesztési szerepének, valamint fenntarthatósági kérdéseinek vizsgálata környezeti –társadalmi - gazdasági vonatkozásban.

Dr. Koncz Gábor főiskolai docens
- Megújuló energiaforrások hasznosításának vidékfejlesztési vonatkozásai
- Város-vidék kapcsolatok vizsgálata
- Rövid ellátási láncok társadalomföldrajzi aspektusai
- Földhasználat regionális különbségei
- Falusi Turizmus
- Gazdasági és humán szolgáltatási rendszerek térbeli jellegzetességeinek vizsgálatai

Projekt: EFOP-3.6.2-16-2017-00001: Komplex vidékgazdasági és fenntarthatósági fejlesztések kutatása, szolgáltatási hálózatának kidolgozása a Kárpát-medencében A projekten belül a REL (rövid ellátási láncok) kutatócsoport tagjaként a társadalom- és gazdaságföldrajzi háttérvizsgálatok elvégzése szekunder adatok alapján, valamint a termelői és fogyasztói oldal felmérése az Észak-magyarorszégi régióban empirikus kutatás keretében.


Dr. Nagyné Dr. Demeter Dóra egyetemi docens
- Családi gazdaságok működésének, fejlesztésének feltételei és lehetőségei
- Helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei, eszközei halmozottan hátrányos helyzetű térségekben
- Vidékfejlesztési stratégiák megvalósítási lehetőségei

Kutatási projektben való részvétel: EFOP-3.6.2 „Komplex vidékgazdasági és fenntarthatósági fejlesztések kutatása, szolgáltatási hálózatának kidolgozása a Kárpát-medencében" (2017-2020) pályázat keretein belül rövid ellátási láncok helyi gazdaságfejlesztésre gyakorolt hatásainak vizsgálata az Észak Magyarországi régióban.
Nemzeti Felsőoktatási Kiválósági Ösztöndíj (UNKP-17-13-EKE) (2017-2018) keretein belül fiatal kutatói ösztöndíjasként a családi gazdaságok termelési szerkezetben elfoglalt helyének, szerepének vizsgálata.

Dr. Oláh András Béla adjunktus
- Városi élelmiszertermelés lehetőségeinek vizsgálata
- Megújuló energiaforrások technológiáinak és alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata
- A mezőgazdasági technológiai fejlődés tájhasználatra és a tájszerkezetre gyakorolt hatásának vizsgálata
- Fenntartható tájhasználat kutatása
- Fenntartható élelmiszer termelés kutatása
- Települési klímakutatás

Dr. Lengyel-Gonda Cecília adjunktus
- Agrárszektor fejlesztési lehetőségei
- Vidékfejlesztési támogatások hatásainak vizsgálata
- Biomassza hasznosításának lehetőségei, hatása egy adott térségre

Dr. Szegedi László egyetemi docens
- Mikroelemek talaj-növény rendszerben, talajszennyezés hatása talaj-növény rendszerben.
- Biogáz technológiák, mikroalgák bioenergetikai és környezetvédelmi alkalmazása


< Vissza