Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

HÁZON KÍVÜL

Utolsó módosítás: 2017. március 08.

Vince Ottó képzőművész HÁZON KÍVÜL című előadása

Az Esz­ter­há­zy Ká­roly Egye­tem Vi­zu­á­lis Mű­vé­sze­ti In­té­ze­te

tisz­te­let­tel meg­hív­ja Önt,

Vince Ottó kép­ző­mű­vész

HÁZON KÍVÜL

című elő­adá­sá­ra.

idő­pont: 2017. már­ci­us 13. (hétfő) 18 óra
hely­szín: Vi­zu­á­lis Mű­vé­sze­ti In­té­zet, Eger, Le­ány­ka u. 2. (F épü­let)

 


< Vissza