Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Nemzetközi stratégia

Utolsó módosítás: 2016. október 23.

A COMENIUS KAR BEMUTATÁSA

 

A SCC fő célkitűzése – különösen az ország északkeleti régiója számára – az értelmiségi hivatást vállaló, elmélyült elméleti és korszerű gyakorlati felkészültséggel rendelkező pedagógusok képzése. A Karra jelentkező hallgatók nappali és levelező tagozaton a tanító és óvodapedagógus alapképzés mellett a felsőoktatási szakképzés több területén bővíthetik ismereteiket, szerezhetnek szakképesítést, a pedagógus diplomával rendelkező érdeklődők pedig levelező tagozatos, tanár szakos mesterképzésben vehetnek részt.
A Kar nemzetközi kapcsolatai jól illeszkednek szakmai profiljához, pedagógusképző intézményekkel igyekszik együttműködni. Centralizált formában a külföldre irányuló hallgatói és oktatói mobilitás a megjelölt időszakban többnyire az ERASMUS program keretében valósult meg, csupán elvétve utaztak hallgatóink és oktatóink Campus Hungary vagy CEEPUS ösztöndíjjal.
Az Erasmus program iránt örvendetes mértékű érdeklődést tanúsítanak hallgatóink, az EKF-hez való csatlakozást követően a hallgatói pályázatok száma több mint háromszorosára növekedett.
Oktatóink is igyekeznek megragadni e lehetőségeket. Eramus, Campus Hungary valamint CEEPUS programok támogatják külföldön oktatni kívánó kollégáink szándékait.
A lengyelországi Krosnoban működő Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa pedagógiai főiskolával 2004-ben kezdődött kapcsolatfelvételünk, azóta rendszeresen részt veszünk egymás rendezvényein. Közös konferenciákat szervezünk, oktatóink kölcsönösen publikálnak tanulmánykötetekben, hallgatóink pedig (oktatói mentorálással) éves rendszerességgel részt vesznek és fellépnek a krosnói nemzetközi kulturális diákfesztiválon.
Hosszú évekre visszamenőleg jó szakmai kapcsolatot ápolunk a határon túli magyarságnak földrajzi közelségünkben található felsőoktatási intézményeivel: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (Beregszász, Kárpátalja), Selye János Egyetem (Komárom, Szlovákia), Nyitrai Konstantin Egyetem (Nyitra, Szlovákia). Elsősorban rendszeres intézménylátogatások, kölcsönös információcserék és konferencia-részvételek jellemzik e kapcsolatokat.
A CEEPUS program keretében az Angel Kanchev University (Ruse, Bulgária) két oktatója, valamint az Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká Fakulta (Olmütz, Cseh Köztársaság) intézetigazgató egyetemi tanára tartott nagysikerű előadást karunkon a vizsgált időszakban.
Az ukrajnai Slavyanski Állami Pedagógiai Egyetem (Славянский государственный педагогичес) Pedagógiai Főiskolai Karával együttműködési szándéknyilatkozat született (2011.) Közös képzés indításának lehetőségét vizsgáló tárgyalások folytak borászati logisztika tárgykörben az Université de Toulouse (Toulouse, Franciaország) szakembereivel, a spanyol Universitat de València pedagógiai karával pedig közös Comenius-kutatásokról szóló egyeztetések zajlottak.
Az EKF-hez való csatlakozást követően a külhoni pedagógusképzési intézmények kínálata számunkra kedvező módon megnövekedett. Hét hallgatónk élt a lehetőséggel és pályázott dániai és ausztriai felsőoktatási intézményekbe. Tanulmányaikat – három hónapos időtartammal – 2014 őszén kezdik meg.
Nyelvoktatás: A tanév elején kidolgozott és bevezetésre került új mintatantervben pedig – igazodva az EKF többi karán bevezetett korábbi gyakorlathoz – a nyelvvizsgával nem rendelkező hallgatók számára 4 féléven keresztül, heti 4 órában kritérium tantárgyként kötelező az idegen nyelv tanulása. Jelenleg angol, német, orosz és francia nyelvek közül választhatnak az érintett hallgatók.
A Felnőttképzési és Karrier Csoport nyelvtanfolyamokat, nyelvvizsgára felkészítő tréningeket, nyelvvizsgákat (Origó, TELC, tizennégy nyelvből) szervez – angol, német, eszperantó nyelvből szóbeli vizsga minden szinten elérhető lehetőség Sárospatakon. A TIT-TELC Nyelvvizsga Központ vizsgahelyeként államilag elismert nemzetközi nyelvvizsga szerezhető – angol, német írásbeli vizsga minden szinten, angol, német szóbeli vizsga minden szinten, valamint gazdasági angol szaknyelvi vizsga B1, B2 szinten (ez utóbbi esetében csak akkor, ha a jelentkezők száma eléri a 20 főt).

KARI STRATÉGIA RÖVID ÉS HOSSZÚ TÁVON
Folytatni kívánjuk az ez év januárjában megkezdett együttműködést az EKF Nemzetközi Kapcsolatok Központjával és annak alegységeivel (terveink egyeztetése, munkakapcsolatunk elmélyítése, jövőbeni elképzelések együttes kialakítása.)
Nyitás szükséges a nemzetköziesítés további színterei felé is: a CEEPUS és a Campus Hungary által biztosított külhoni tanulmányok számunkra eddig kiaknázatlan lehetőségeket rejtenek magukban. Ösztönözni szükséges mindkét irányból a hallgatói mobilitást, növelni a profilazonos fogadóintézmények számát (pl. Belgium, Törökország, Dánia), valamint támogatni az oktatói nyelvtudás karbantartását és az idegen nyelven tanítás hajlandóságát.
Sárospatak speciális geográfiai adottságai okán kitüntetett figyelmet érdemel a határon túli magyarság anyaországgal való kapcsolata (Felvidék, Erdély, Kárpátalja). Nem csupán a vezetők személyes kapcsolattartása és kölcsönös látogatása a cél a jövőben, hanem konkrét együttműködési szerződések kötése is. E vonatkozásban elsősorban a magyar nyelvű részképzések biztosítása lehet feladatunk, de a mobilitás mellett a határon túli magyarság alapszakjaink és egyéb képzéseink iránti érdeklődésének felkeltése is hangsúlyos beiskolázási szempontként kezelendő a jövőben.

Rövid távú tervek (2014/15-ös tanév):
Biztosítani a még hatékonyabb nemzetköziesítéssel kapcsolatos információáramlást a karon belül. A kari honlapon angolul és németül is hozzáférhetővé tenni a nemzetközi érdeklődésre szert tevő anyagainkat (kari ismertető, képzések stb.). Tevékenységünkről rendszeresen hírt adunk mind az EKF mind a Comenius Kar honlapján, az utóbbin olvasható a munkatervünk is.
• az EKF-re Fulbright ösztöndíjjal érkező vendégprofesszor fogadása egy hétre;
• oktatói képviselet és aktív részvétel az EKF-en októberben megrendezendő International Week 2 rendezvényein;
• aktív részvétel és angol nyelvű előadás tartása után öt oktatónk publikációja az International Strategies in Higher Education c. konferenciakötetben;
• kapcsolatfelvétel a Selye János Egyetemmel (Komárom, Szlovákia), közös távoktatási programok kidolgozása óvodapedagógusok számára;
• kari Erasmus nap: az ösztöndíjat elnyert hallgatók beszámolója, vendégoktatók meghívása.
Hallgatói mobilitás: a 2014/15-ös tanév őszi szemeszterében hét hallgató vesz részt külföldi részképzésen Erasmus program segítségével. Öt fő Dániában (University College Lillebaelt, University College South Denmark), két fő Németországban (Universität Regensburg) folytat tanulmányokat.
Oktatói mobilitás: a 2014/15-ös tanévben három fő tervez kiutazást Erasmus ill. Campus Hungary ösztöndíj segítségével.
• Dr. Kelemen Judit és Vinnainé Vékony Márta: Belgium, Ghent, Howest, de Hogeschool West Vlaanderen University College West Flanders. Cél: a tavasszal történt személyes kapcsolatfelvétel megerősítése a profilazonos intézménnyel, előadások tartása az óvodai nevelés, korai nyelvtanítás, művészeti (zenei) nevelés témakörében, valamint a jövőbeni lehetséges együttműködés alapjainak kidolgozása.
• Wiersumné Dr. Gyöngyösi Erika: Ausztria Private Padagogische Hochschule Burgenland (University College of Teacher Training)
Középtávú tervek (2014-2017):
• ösztönözni az oktatók nyelvtanulását illetve szinten tartását és fejlesztését – megfelelő idegen nyelvtudással rendelkező oktatók idegen nyelven is oktassanak tárgyakat;
• az idegen nyelvű szakirodalom egy-egy szeletének kötelező irodalomként való megjelenése a magyar nyelvű képzés tanegységeiben, az oktatói személyes tanítási programokban.
• az idegen nyelvű tantárgykínálat bővítése;
• 2014-ben indult útjára a kari honlapon hozzáférhető Pedagógiai Tervek Tára c. gyűjtemény, mely útmutatókat, előadásokat óvodai és általános iskolai óra-, feladat-, projekt- és foglalkozásterveket tartalmaz. Célunk a gyűjtemény egy részének nemzetköziesítése, idegen nyelven való megjelentetése, partnerintézményeink bevonása a gyűjtemény fejlesztésébe, interkulturális tervek készítése hallgatói együttműködéssel;
• Csecsemőgondozó- és kisgyermeknevelő BA képzés ajánlása a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolának (Beregszász, Kárpátalja);
• az EKF többi karán már jól működő coaching rendszer bevezetése saját oktatóinknak.
Hosszú távú tervek (2014-2020):
• a munkaerőpiac kihívásaira való reagálásként diplomával és nyelvvizsgával rendelkező óvónők számára idegen nyelvű posztgraduális képzés kidolgozása és akkreditáltatása, mely feljogosítja a végzetteket a kisgyermekkori nyelvtanításra, óvodai idegen nyelvi foglalkozások vezetésére;
• diplomával és nyelvvizsgával rendelkező tanítók számára idegen nyelvű posztgraduális képzés kidolgozása, mely egyes tantárgyak idegen nyelvű tanítását teszi lehetővé, esetleg asszisztensi munka vállalására jogosítja fel a végzetteket külföldön, az adott nyelvterületen;
• legalább egy teljes alapszak idegen nyelven való meghirdetése;

 


< Vissza