Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Dr. Bitskey István díszdoktorrá avatása

Utolsó módosítás: 2017. november 20.

A régi magyar irodalom kutatása területén végzett kiemelkedő munkásságáért, a reneszánsz és a barokk irodalmi hagyomány európai megismertetéséért, és az egri Eszterházy Károly Egyetemért végzett áldozatos munkájáért DOCTOR HONORIS CAUSA kitüntető címet adta az Egyetem rektora és Szenátusa.

Az „Eszterházy Károly – egy püspöki életmű a „tudományok és művészetek javára" című konferencia díszünnepségén avatták díszdoktorrá Dr. Bitskey Istvánt professor emeritust, az MTA rendes tagját.

Az Egyetem Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete, valamint az Esterhazyanum Kutatócsoport közös javaslatára a Szenátus a 226/2017. (IX.27.) sz. határozatával egyhangúlag támogatta a Doctor honoris causa cím adományozását Dr. Bitskey Istvánnak.

Az ünnepeltet köszöntő és érdemeit méltató beszédet Pintér Márta Zsuzsanna dékán mondta el. Ezt követően Dr. Bitskey Istvánról szóló kisfilmet néztek meg a vendégek.

A díszdoktori címet Dr. Liptai Kálmán rektor, Dr. Gebei Sándor egyetemi tanár és Pintér Márta Zsuzsanna dékán közösen adta át. Ezt követően a professzor megtartotta székfoglaló előadását Eszterházy Károly korának katolikus megújulási törekvései címmel.

Az ünnepi ülés zárásaként kettő Kodály mű hangzott el, valamint fellépett a Gyakorlóiskola kamarakórusa is.

Bitskey István laudációja

„Prudentia est ars vitae" írja Cicero, amit Pázmány így fordít: „az okosság mestere a jó életnek". A négy legfőbb erény közül ez az első, amely mint kormány a hajót, vezérli és igazgatja a tőbb jóságokat, célt és határt mutat, melyre igazítsuk dolgainkat, mi végre fordítsuk igyekezetünket." Mit jelent ez a fajta okosság? Az elmúlt dolgokra való emlékezést, okos gondviselést és szorgalmatos szemlélődést. Mindhárom ott van Bistkey István életművében, aki a régmúlt magyar irodalmát kutatja, de akit az irodalomtörténeten is túlmutató, kultúrtörténeti, mentalitástörténeti, eszmetörténeti érdeklődés és ugyanakkor a jelenkor iránti érzékenység is jellemez. Akárcsak elődeit, Bán Imrét és Klaniczay Tibort, akik 1970-ben elindították a tudományos pályán.

1967-ben szerzett magyar nyelv és irodalom – történelem szakos középiskolai tanári diplomát a debreceni egyetemen. 1968-tól 1972-ig az egri Tanárképző Főiskola Gyakorló Általános Iskolájában tanított.

Közben azonban már elkezdte doktori disszertációját, amelynek megszerzése után a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének lett az ösztöndíjasa. 1975 óta tanít a debreceni Egyetemen, ahol 1992-ben egyetemi tanárrá nevezték ki.

Az egyetem közéletében fontos pozíciókat töltött be, 1993-1998 között dékán volt, 1998-tól 2005-ig a Debreceni Egyetem Bölcsészkari Habilitációs Bizottságának elnöke, a Doktori és Habilitációs Bizottság tagja, 2001 óta a Debreceni Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának vezetője. jelentős része van a debreceni műhely szakmai támogatottságában, az ország és a határon túli régiók kutatóközösségei között betöltő integráló szerepében. Az oktatás, a tehetséggondozás terén is kiemelkedőt alkotott, tanítványai, doktoranduszai számára állandó példát jelent, segítségére ugyanúgy számíthatnak a kollégák, mint az elsős egyetemisták, s ez személyes tapasztalatom is, az első TDK dolgozatom óta.

Kutatási területe elsősorban a reformáció és a barokk irodalma és művelődéstörténete, a barokk kori prédikációirodalom, a kora újkori peregrináció, emellett jelentős könyvtörténeti kutatásai is vannak. Legkiválóbb ismerője Zrínyi Miklós és Pázmány Péter életművének, a róluk írott könyvei, tanulmányai alapvető jelentőségűek. Zrínyi Miklós prózájának legfontosabb kategóriái a virtus, az eruditio, és a constantia. Bitskey Istvánt is az erényekkel teli életút, a tudományos felkészültség, és a tudomány művelésében való állhatatosság jellemzi - ezt bizonyítja a tiszteletére összeállított tanulmánykötet címe is. Az állhatatos munka eredménye 25 könyv (német, olasz, szlovák nyelven is), közel 500 tudományos publikáció, rezenciók, kritikák, lexikoncikkek sokasága. Dr. Bitskey István európai szintű tudós, tagja az MTA Osztrák-Magyar Vegyesbizottságának és a Nemzetközi Hungarológiai Társaság választmányának. 1991-ben lett az MTA doktora, 2004-ben az MTA levelező tagjává, 2013-ban az MTA rendes tagjává választották. Munkásságát több díjjal is elismerték: 1999-ben Apáczai Csere János díjat kapott, 2007-ben Debrecen város Csokonai –díját vehette át, 2013-ban pedig a Magyar Érdemrend tisztikeresztjével tüntették ki. 2016-ban Klaniczay Tibor-díjat kapott. 2011-től az „Eger díszpolgára" megtisztelő cím birtokosa.

Dr. Bitskey István egri születésű, és soha sem lett hűtlen a városhoz. Mindig sok szállal kötődött Egerhez, az Eszterházy Károly Egyetemhez is. Az egri püspökökről szóló tanulmányaiért 1993-ban megkapta Eger város irodalmi nívódíját. 15 évig, 2016-ig tanított a főiskola (ma egyetem) magyar irodalomtudományi tanszékén. Az egyik legnépszerűbb oktató volt, a hallgatók elismerték és tisztelték hatalmas tudását, szívesen írtak hozzá szakdolgozatot, TDK dolgozatot, mivel kollégaként bánt velük, és önzetlenül segítette őket. Az Eszterházy Károly Egyetem oktatójaként mindent megtett azért, hogy az intézmény jó hírnevét öregbítse, Eger szellemi örökségét az egész országban megismertesse, s maga is gyarapítsa azt.

Dr. Bitskey István a magyar irodalomtudomány kiemelkedő alakja, meghatározó személyisége. Tudományos munkássága, tanári és emberi habitusa, az intézményünkhöz való kötődése mindenképpen méltóvá teszi a díszdoktori címre.

Fotó: Kakuk Dániel


< Vissza