Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Együttműködési megállapodások

Utolsó módosítás: 2017. június 13.

Havi sajtótájékoztató keretében három megállapodás aláírására került sor, illetve az Egyetem pályázati sikereiről is beszámoltak.

 

Együttműködési megállapodást kötött az Eszterházy Károly Egyetem és a Magyar Kézilabda Szövetség

Együttműködési megállapodást kötött az Eszterházy Károly Egyetem és a Magyar Kézilabda Szövetség a kézilabdasport fejlődésének támogatása, népszerűsítése érdekében.

A felsőoktatási intézmény és a szakmai szervezet közötti, több évtizedre visszanyúló partneri kapcsolat alapján, a felek több területen is segítik egymást. Részt vesznek az utánpótlás nevelésben és nagy hangsúlyt helyeznek a tehetséggondozásra is. Ennek érdekében edzőtáborokat, bemutató edzéseket, valamint közös versenyeket is szerveznek.


Marczinka Zoltán, a Magyar Kézilabda Szövetség szakmai- és sportigazgatója ír alá (b) Liptai Kálmán rektorral (j)

 

Meghosszabbította együttműködési megállapodását az Eszterházy Károly Egyetem és a Heves Megyei Diák és Szabadidő Sportszövetség

Az Eszterházy Károly Egyetem jogelődje, az Eszterházy Károly Főiskola (EKF) és a Heves Megyei Diák és Szabadidő Sportszövetség 2014-ben, 3 éves időtartamra kötött együttműködési megállapodást. Ennek értelmében a felek azt vállalták, hogy népszerűsítik a megyei diáksport versenyeket, támogatják a diáksporttal és ehhez kapcsolódóan a diáksport-önkéntességgel kapcsolatos rendezvényeket, egészségfejlesztő testneveléssel kapcsolatos szakmai konferenciákat szerveznek, közös pályázaton, továbbképzéseken vesznek részt, a felsőoktatási intézmény tudományos szakmai műhelyeknek ad helyet. Az eddigi közös munka sikerére alapozva, a felek további 3 évre újabb, az eddigieknél szélesebb körű célokat megfogalmazó együttműködési megállapodást kötnek.

A közös cél továbbra is a Magyarországon élő és tanuló gyermekek és diákok fizikai aktivitásának, sportolási hajlandóságának egészség-megőrzési és fejlesztési célú növelése, valamint a közösségi és szakmai kapcsolatok erősítése a felsőoktatási alapképzés és az iskolai testnevelés, valamint a tanulók egészségfejlesztő testmozgása, a tehetséggondozás és a diáksport versenyek (Diákolimpia®) rendezése területén.

Az együttműködés segítheti, hogy a jelen és a jövő pedagógusai hatékonyan közreműködjenek a minőségi testnevelés megvalósításában, amelynek érdekében elősegítik és támogatják a felsőoktatásban résztvevő hallgatók, testnevelő szakpedagógusok, valamint sportszakemberek minél szélesebb körű bevonását az iskolai sportéletbe.

Az együttműködés keretében az Egyesület továbbra is vállalja, hogy:

• gyakorló helyet biztosít az Egyetem hallgatói által teljesítendő hospitálásokhoz, valamint szakmai gyakorlatokhoz,
• elősegíti a tudományos diákköri munkához szükséges szakmai műhely működését,
• közreműködik az Egyetemen bevezetésre kerülő kötelező testnevelés megvalósításában,
• közreműködik szakmai továbbképzések, workshopok közös megszervezésében és lebonyolításában,
• közreműködik a duális karrier népszerűsítésében,
• lehetőségei szerint részt vesz az Egyetem által benyújtani kívánt pályázatok megvalósításában.

Az együttműködés keretében az Egyetem továbbra is vállalja, hogy:

• a meghatározott célok megvalósítását elősegítő és szolgáló pályázatokat felkutatja, lehetőség szerint a pályázat megvalósításába bevonja az Egyesületet, vagy a Magyar Diáksport Szövetséget,
• a rendelkezésére álló sportlétesítményeket lehetőség szerint az Egyesület részére ingyenesen rendelkezésére bocsátja az Egyesület által megrendezendő nagyobb események, különösen a megyei diákolimpia döntők lebonyolításához,
• elősegíti, hogy a hallgatók minél szélesebb körben megismerjék a diákolimpia mozgalmat, megteremti a csatlakozáshoz szükséges feltételeket, támogatja, hogy a hallgatók népszerűsítsék, illetve ösztönözzék a diáksport-önkéntességet,
• együttműködik az Egyesülettel a diákolimpiai rendezvények szakmai hátterének támogatása, erősítse érdekében, különösen sportbírók biztosításával, továbbá vállalja, hogy közreműködik a kiemelt diákolimpiai rendezvények megvalósításában,
• együttműködik az Egyesülettel a megállapodás céljait érintő szakmai továbbképzések, szakmai workshopok közös megszervezésében és lebonyolításában.


Bíró Csaba, a Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület elnöke ír alá (j)


Az Eszterházy Károly Egyetem Sporttudományi Intézete a többszintű edzőképzés biztosítása mellett részt vesz a Sport XXI. program céljainak megvalósításában is.

A Kézilabda Szövetség rendszeres szakmai továbbképzéseket szervez, valamint a sportág gyakorlásához szükséges eszközökkel felszerelésekkel segíti az intézményt.

 

Együttműködési megállapodást kötött az Eszterházy Károly Egyetem és az Egri Borút Egyesület

Az Eszterházy Károly Egyetem fontosnak tartja, hogy az intézmény kutatói infrastruktúráját felhasználva segítse az Egri borvidék szőlészeit-borászait és turisztikai szereplőit, köztük az Egri Borút Egyesületet és tagjait is.

Az európai színvonalú szőlész-borász képzés a nyugati egyetemek gyakorlatait bemutató képzésfejlesztéssel is hangsúlyt fektet a bor készítésével és fogyasztásával kapcsolatos kulturális értékek széles körben való megismertetésére. Figyelembe véve a térség potenciáit az Egri Borút Egyesület tagjai és támogatói részére lehetőséget nyújt a jövő nemzedékeinek a szakirányú egyetemi képzésre.

Az Élelmiszertudományi és Borászati Tudásközpont a borvidék termelői számára új ismeretanyagokkal szolgál a hazai és a nemzetközi tudományos kutatói tevékenységek által és lehetőséget biztosít boranalitikai szolgáltatások igénybevételére.


Lőrincz György ír alá az Egri Borút Egyesület képviseletében

Eszterházy Károly Egyetem a felsorolt, szőlészethez és borászathoz kapcsolódó tudás és ismeretanyagával, infrastruktúrájával és elérhető forrásaival az Egri Borút Egyesülettel együttműködve célul tűzi ki, hogy elősegítse az egri történelmi borvidék kulturális örökségének megóvását, kultúrájának ápolását, valamint hozzájáruljon a térség idegenforgalmának fellendítéséhez.

Kiemelt cél a gasztronómiával összekapcsolt kulturált borfogyasztás és az Egri Borvidék turisztikai értékeinek, programjainak népszerűsítése.

 

EFOP-3.5.1-16-2017-00011 „DUÁLIS ÉS GYAKORLATORIENTÁLT KÉPZÉSEK FEJLESZTÉSE AZ ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEMEN

A hazai felsőoktatásra jelenleg jellemző, bár ebben előremutató változásokra való kezdeményező törekvések már elindultak, hogy főként az elméleti képzések kapnak nagyobb hangsúlyt az oktatásban. Ennek oka, hogy tantárgyak, tantervek nem a kellő mértékben illeszkednek az külső gazdasági szereplők elvárásaihoz, amely abból is adódik, hogy a külső gazdasági szakemberek kevéssé kerülnek bevonásra felsőoktatásba, így az általuk támasztott igények és elvárások nem tudnak érvényt szeretni az oktatásban. Felsőfokú duális képzések ezt a célt hivatottak szolgálni együttműködő partnervállalatok és egyéb szervezetekkel bevonásával, melyek a hallgatók számára gyakorlati képzőhelyek biztosítanak, s ez által közelebb kerülnek a vállaltok az oktatáshoz.

A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg, összköltsége és az elnyert, vissza nem térítendő támogatás összege 400,52 millió forint, a támogatás mértéke 100%.

Ehhez hozzájárul a Fokozatváltás a felsőoktatásban c. stratégiai tervdokumentum, mely célként fogalmazza meg, hogy a duális formájú alapképzéseken a résztvevők aránya 2020-ig fokozatos növekedést érjen el. Ennek elérése érdekében fontos, hogy az felsőoktatási intézmények munkaerő-piaci kapcsolataikat bővítsék, a tanulásból a munkába történő átmenetet megkönnyítsék. Ehhez elengedhetetlen a képzési kimenetek és képzési formák kialakítása, a duális képzés elterjesztése, és a képzési tartalmak, módszerek modernizálása.

Az Eszterházy Károly Egyetem már elindult ezen az úton, hiszen jelen pályázat elődjének és megalapozójának számító TÁMOP 4.1.1.F-15/1/Konv - A felsőoktatás területi, társadalmi, gazdasági szerepének fejlesztése c. konstrukcióban megvalósított projektje, mely hozzásegítette Egyetemünket gazdasági szereplőkkel való együttműködésének kialakításban valamint a duális képzési forma megalapozásában.
Ennek folytatásaként, jelenlegi projektünk az oktatási és képzési rendszerek munkaerő-piaci igényekhez való igazodását hivatott javítani, a szakmai oktatás és a képzési rendszerek megerősítése révén.

A fenti célok elérése érdekében a Széchenyi 2020 program keretében megvalósítandó pályázatunk részletes szakmai tartalma a következő:
1. Gazdasági szervezetekkel történő kapcsolatok kiépítése, fejlesztése tevékenység keretében a partnerek gyakorlati szakembereinek, szakértőinek meghívása a tanintézménybe vagy meglátogatásuk telephelyükön abból a célból, hogy megismerkedjenek a duális képzési formával és az egyetemen indított és indítandó duális szakokkal.
2. Duális képzési forma bevezetése 8 alapszakon.

3. A gyakorlatorientált oktatást támogató taneszközök, elektronikus tananyagok kidolgozása 8 szakon.

4. A gyakorlati készségeknek a képzési és kimeneti követelményhez igazodó értékelési és mérési rendszerének kidolgozása.

5. A munkaerő-piacon elvárt készségek fejlesztésének beemelése az oktatásba

5.1. A munkaerő-piaci elvárások feltérképezése
5.2. A hallgatók által elvégzendő feladatok, megoldandó szituációk elkészítése
5.3. Kifejezetten az üzleti szféra igényeire épített gazdaságinformatikai oktatóterem (kabinet) kialakítása.
5.4. A program keretében a cégek felől érkező igényeknek megfelelően a kívánt készségek fejlesztése.

A duális képzések tantervi hálóinak és tanegységeiknek az új képzési és kimeneti követelményekhez (KKK-hoz) való igazítása
A 2017 szeptemberétől érvényes új képzési és kimeneti követelmények (KKK-k) alapján, a duális szakokon a szakképzettség megszerzésével szerezhető tudás követelményeinek – a tudás, a képesség, attitűd, illetve az autonómia és felelősség jellemzőinek – kidolgozása
Vállalkozói kompetencia-fejlesztés: Kompetenciatérkép
Az egyes szakok Gyakorlati Képzési Programja meghatározza a szakspecifikus kompetenciákat, ehhez elkészítjük az adott duális szakok kompetenciatérképét.

6. Külső gyakorlati szakemberek bevonása az oktatásba és képzésbe.

7. Képzők képzése programok lebonyolítása: a duális képzésben résztvevő vállalati szakemberek és egyetemi oktatók számára szervezett stratégiafejlesztő műhelysorozat

8. Pedagógiai kompetenciák fejlesztése a duális vállalati partnerek szakemberei és az egyetem oktatói számára. A duális vállalati partnerek szakemberei számára módszertani továbbképzések, melyek kapcsolódnak a pedagógiai tervezéshez és értékeléshez, továbbá erősítik az intézményi curriculumhoz való kapcsolódásokat.

9. A felsőoktatási képzésből lemorzsolódott személyek az oktatásba történő visszaintegrálását segítő képzési programok kidolgozása, felzárkóztató kurzus szervetése hallgatóknak.
9.1. Érettségi felkészítő kurzus szervetése
A kurzus célja, a jobb érettségi eredmények elérése, mellyel a felsőoktatásba történő bejutási esélyek is javulnak. A kurzus megvalósítása matematika, idegen nyelv, informatika, közgazdaságtudomány területén kínáljuk, az érettségi félévében heti rendszerességgel.

10. A duális képzéshez kapcsolódó szakmai programok, rendezvények szervezése.
10.1. Tematikus nyílt nap
A projekt keretében tervezzük célzottan a középiskolai tanulók számára a már jelenleg is működő pályaválasztási felkészítő és pályaorientációs szolgáltatások térségi szintű biztosítását.
10.2. Duális információs nap
Olyan intézményi szakmai tematikus programok megszervezését, amelyek a már az intézményben felsőoktatási szakképzésben tanuló hallgatókat célozzák meg, és az ő duális képzésbe való irányításukat célozzák.
10.3. Középiskolai tanulmányi versenyek szervezése
Szakmai tanulmányi versenyt szervezünk a középiskolás diákok számára azzal a céllal, hogy ráirányítsuk a figyelmet a gazdasági ismeretek fontosságára és hasznosságára, illetve motiváljuk a diákokat a pályaválasztás során a Gazdálkodási és menedzsment szak irányába.
10.4. Gyár- és üzemlátogatások szervezése
Olyan cégek, gyárak, üzemek meglátogatása a duális és a gyakorlatorientált képzésben résztvevő hallgatókkal (és a érettségei felkészítő kurzusra járó középiskolás diákokkal), akik duális partnereink, vagy akik a képzéseinkkel érintett tevékenységet folytatnak.

11. Duális Képzési Központ felállítása
A duális képzések adminisztrációját, a duális partnerekkel és a hallgatókkal való kapcsolattartást segítő duális koordinációs központ (DKK) felállítása.

12. Az európai uniós támogatás segítségével: a kedvezményezett térségből érkező, vagy HH fiatalok ösztöndíjrendszerű, illetve utazási költségtámogatása az erre a célra megalkotott keretrendszer, szabályzat alapján.

A projekt megvalósításának kezdete: 2017.05.01
A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése: 2021.09.30

A projektről bővebb információt a www.uni-eszterhazy.hu  oldalon olvashatnak.

Fotó: Kakuk Dániel


< Vissza