Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program

Utolsó módosítás: 2019. október 07.

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter a Klebelsberg Központ és a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Bizottság (KÖB) közreműködése mellett nyílt pályázatot hirdet a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj elnyerésére.

A pályázat célja:
A pályázat célja Magyarország kiválóan képzett, hivatástudattal és megfelelő gyakorlati tapasztalattal rendelkező pedagógus-utánpótlásának biztosítása. A pályázat célja továbbá a tanári vagy gyógypedagógus pályát választó hallgatók motiválása a hivatásuk szerinti tartós elhelyezkedésre, egyúttal az oklevél megszerzését követően részükre álláshely biztosítása, valamint a tanárszakot, illetve szakpárt – elsősorban az Ösztöndíj Program Működési szabályzat és pályázati felhívás 1. számú mellékletben megadott szakokat, szakpárokat – választó pedagógusjelöltek számának növelése, a hazai köznevelési rendszer tanári ellátottságának megerősítése.

A pályázat tárgya:
A pályázat tárgya a pedagógus pályát választó hallgatók ösztöndíjas támogatása azon félévek időtartama alatt, amelyek során az ösztöndíjas hallgató hallgatói jogviszonya nem szünetel, amennyiben az Ösztöndíjas a támogatási szerződés aláírásával vállalja, hogy az általa megjelölt három megye egyikében, a Központ által megjelölt köznevelési intézményi kör intézményei közül választva, főállású foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít, és azt tartósan, de legalább az ösztöndíj folyósítási idejének megfelelő időtartamban fenntartja.

A pályázók köre:
A pályázat benyújtására az a magyarországi felsőoktatásban tanuló, Magyarországon vagy Magyarországgal szomszédos országban lakóhellyel rendelkező, magyar anyanyelvű hallgató jogosult, aki a pályázat benyújtásának időpontjában:
a) egységes, osztatlan tanárképzést vagy gyógypedagógia alapképzési szakon képzést nyújtó felsőoktatási intézménybe felvételt nyert, vagy a pályázat benyújtásának időpontjában már tanulmányokat folytat,
b) vállalja, hogy
• a tanárképzésben vagy gyógypedagógia alapképzési szakon végzettséget és szakképzettséget szerez, és
• az oklevél megszerzését követően – Korm.rendeletben, a jelen működési szabályzatban és pályázati felhívásban, valamint a támogatási szerződésben foglaltak szerint – a végzettségének, szakképzettségének megfelelő főállású foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít, a Központ által megjelölt köznevelési intézményi kör egy intézményével, és a jogviszonyt legalább az ösztöndíj folyósítási idejének megfelelő időtartamban fenntartja.
• megfelel a jelen Működési szabályzatban és pályázati felhívásban foglalt egyéb feltételeknek.

A pályázat benyújtási határideje:
A 2019/2020. tanév első félévétől kezdődően létesíthető ösztöndíjas jogviszony vonatkozásában a pályázat elektronikus és postai úton történő benyújtási határideje 2019. október 4. napja. Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a határidő zárónapján éjfélig a pályázati felületen a pályázó által lezárásra, továbbá papír alapon postára adásra kerül, és ezt a pályázó eredeti postai igazolással tudja bizonyítani. A benyújtás napja az a nap, amikor a postai bélyegző szerint a pályázatot postára adták.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot elektronikusan és papír alapon, postai úton is be kell nyújtani. A pályázat elektronikus beadásához a következő elektronikus felület áll rendelkezésre: https://osztondij.e-kreta.hu/

A felületen a pályázó az Oktatási azonosítója (Hallgatói azonosítója) és e-mail címe megadásával regisztrálhat. A regisztrációról e-mailben kapott linken a regisztrációt aktiválni szükséges. Ezt követően a felületen elérhető a pályázati adatlap.

A pályázatot postai úton az alábbi címre kell megküldeni:
Klebelsberg Központ
Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program
1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.

Az Ösztöndíj Program teljes pályázati felhívása a itt érhető el.


< Vissza