Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Bizottságok

Utolsó módosítás: 2019. május 24.

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM SZENÁTUSA MELLETT MŰKÖDŐ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOK ÖSSZETÉTELE

A Bizottságok személyi összetétele letölthető formában

 

Tudományos Tanács

A Tudományos Tanács a Szenátus mellett működő tanácsadó testület, amely segíti az egyetem kutatási-fejlesztési-innovációs stratégiájának kialakítását és megvalósítását, továbbá elemzi az egyetem kutatási-fejlesztési-innovációs tevékenységét, ellenőrzi a kutatási-fejlesztési-innovációs stratégia megvalósulását.

elnök Dr. Juhász Tibor tudományos, kutatási és nemzetközi ügyekért felelős rektorhelyettes
Egri Campus
1. Dr. Csuzdi Csaba
2. Dr. Mika János
3. Dr. Pap József
4. Dr. Schwedtner Tibor
5. Dr. Erős István
6. Dr. Tánczos Tamás
Gyöngyösi Károly Róbert Campus
1 Dr. Dinya László
2 Dr. Tóth László
Sárospataki Comenius Campus: Dr. Nagy György
Jászberényi Campus: Dr. Koltay Tibor
egyetemmel közalkalmazotti jogviszonnyal nem álló tagok
1. Dr. Pintér Ákos
2. Dr. Kéri Katalin
3. Dr. Kukolya József


Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács

Az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács tudományos kérdésekben független testület, amely az intézményben folyó doktori képzést szabályozza és felügyeli, dönt a doktori fokozat odaítéléséről, továbbá a doktori és habilitációs eljárásokkal kapcsolatos elvi kérdésekben állást foglal.

Az EDHT tagjainak listája:
elnök Dr. Romsics Ignác
Történelemtudományi Doktori Iskola
Dr. Gebei Sándor
Dr. Romsics Ignác
Dr. Rainer M. János
Dr. Valuch Tibor
Neveléstudományi Doktori Iskola
Dr. Bárdos Jenő
Dr. Pukánszky Béla
Dr. Schwendner Tibor
Dr. Bognár József
DÖK által delegált tagok
Külső tagok
Dr. Bitskey István
Dr. Kónya Péter
Dr.. Medgyes Péter
Dr. Szakály Sándor


Esélyegyenlőségi Bizottság

Az Eszterházy Károly Egyetemmel hallgatói és alkalmazotti jogviszonyban állók emberi értékeinek, méltóságának tiszteletben tartásához, megőrzéséhez és megerősítéséhez szükséges feltételek biztosításáért, valamint az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvényben megfogalmazottak megvalósítása érdekében szükséges javaslatok, intézkedések kidolgozására, az intézkedések eredményességének ellenőrzésére, az egyetemen Esélyegyenlőségi Bizottság működik. A bizottság kiemelt figyelmet fordít a hátrányos megkülönböztetés szempontjából leginkább veszélyeztető jellemzőkkel rendelkező személyekre, csoportokra (fogyatékossággal élő hallgatók és munkavállalók, nők, etnikai csoportokhoz tartozó személyek, szociálisan hátrányos helyzetű személyek).

elnök Maczkó Lászlóné Faragó Éva
AVK: Herédi Éva
BMK: Dr. Kis Katalin
GTK: Dr. Kozák Anita
TTK: Dr. Misik Tamás
PK: Nagyné Klujber Márta
Egri Campus: Sárkány Péter
Gyöngyösi Károly Róbert Campus: Maczkó Lászlóné Faragó Éva
Sárospataki Comenius Campus: Dr. Kökényesi Nikoletta
Jászberényi Campus: Bóta Éva
KT és Szakszervezet delegáltja: Hegyesi-Hudik Margit
Roma Szakkollégium delegáltja: Dr. Hadnagy József
EHÖK delegáltak: Gáspár Sándor, Simonyi Sándor, Bodonyi Daniella


Minőségbiztosítási és Teljesítményértékelési Bizottság

Az Minőségbiztosítási és Teljesítményértékelési Bizottság a Szenátus javaslattevő testülete. A Rektori-Kancellári Hivatallal együttműködve ellátja az egyetem a minőségirányítási rendszerének, valamint az OKTÉR folyamatos fejlesztését, valamint a Vezetői Információs Rendszer (továbbiakban: VIR) felügyeletét.

elnök Farkas Attila - minőségbiztosítási szakértő
Egri Campus
1 Dr. Szebeni Rita (PK)
2 Dr. Virág Irén (PK)
3 Dr. Tóth Antal (TTK)
4 Dr. Juhász Tibor (TTK)
5 Minczér Tímea (BMK)
6 Dr. Tánczos Tamás
7 Farkas Attila
Gyöngyösi Károly Róbert Campus
1 Dr. Baranyi Aranka
2 Bélteki Ildikó
Sárospataki Comenius Campus: Dr. Nagy György
Jászberényi Campus: Dr. Sinka Annamária
Tudományos Tanács delegáltja (1 fő) nem a Szenátus szavaz


Könyvtári, Múzeumi és Információszolgáltatási Bizottság

A Könyvtári, Múzeumi és Információszolgáltatási Bizottság összehangolja és felügyeli az elektronikus információáramlással kapcsolatos egyetemi tevékenységet, meghatározza az egyetem szakirodalmi információs igényeinek kielégítésére szolgáló könyvtári, múzeumi tevékenység elveit és a többi belső egységgel történő együttműködés rendszerének főbb szempontjait. Ellenőrzi mindezek érvényesülését, az egyetem könyvtárainak és a múzeumainak szakmai tevékenységét, a könyvtári állomány fejlesztésének a képzés, kutatás igényeivel való összehangoltságát.

Elnök Dr. Juhász Tibor a tudományos, kutatási és nemzetközi ügyekért felelős rh.
Egri Campus
1 Dr. Tengely Adrienn (PK)
2 Dr. Pap József (BMK)
3 Dr. Verók Attila (BMK)
4 Dr. Monok István (BMK)
5 Gortva János (gyakorló)
Gyöngyösi Károly Róbert Campus
1 Dupcsák Zsolt
2 Kaprinyák Tünde
Sárospataki Comenius Campus: Dr. Toma Kornélia
Jászberényi Campus: Dr. Koltay Tibor
Könyvtár Főigazgató: Oszlánczi Krisztina
Könyvtár Főigazgató-helyettes: Gál Tibor
Gyöngyösi Károly Róbert Campus tagkönyvtár vezetője: Pál Zsuzsanna
Sárospataki Comenius Campus tagkönyvtár vezetője: Kovács Odett
Jászberényi Campus tagkönyvtár vezetője: Fenyvesi Olga
EHÖK delegáltja (1): Domán Dániel


Informatikai Bizottság

Az Informatikai Bizottság összehangolja és segíti az egyetem informatikai tevékenységet, az informatikai infrastruktúra fejlesztésének a képzés, kutatás igényeivel való összehangoltságát.

elnök Informatikai Igazgató: Koczka Ferenc
Egri Campus
1 Dr. Kalcsó Gyula (BMK)
2 Csugány Julianna (GTK)
Gyöngyösi Károly Róbert Campus
1 Fenyvesi György
2 Kovács Miklós
Sárospataki Comenius Campus: Dr. Stóka György
Jászberényi Campus: Járvás Róbert
Médiainformatika Intézet (1): Lengyelné dr. Molnár Tünde (TTK)
Matematikai és Informatikai Intézet (1): Dr. Király Sándor


Kitüntetési Bizottság

A Kitüntetési Bizottság végzi az egyetemi és állami kitüntetésekre irányuló javaslatok egyetemi szintű összehangolását.

elnök Dr. Makai János
Egri Campus
1 Székely Judit
2 Taskó Tünde (PK)
3 Patkós Csaba (TTK)
4 Dr. Pintér Márta Zsuzsanna (BMK)
5 Dr. Csáfor Hajnalka
6 Hegyesi-Hudik Margit
7 Légrádiné Kőházi Tímea
Gyöngyösi Károly Róbert Campus
1 Dr. Bujdosó Zoltán
2 Herceg Béla
Sárospataki Comenius Campus: Kőszegi Ferenc
Jászberényi Campus: Sebestyénné Kereszthidi Ágnes


Intézményi Arculati Bizottság

Az Intézményi Arculati Bizottság javaslattételi joggal rendelkező testület, amelynek feladata az egyetem arculati megjelenésének gondozása, az egyes megnyilvánulási területek összehangolása, a szabályozási háttér kezelése és felügyelete. A bizottság felügyeli az intézményi Arculati elemek használata című szabályzatban leírtak betartását, véleményezi és a Szenátus elé terjeszti az arculati szabályozás módosítási és kiegészítési javaslatait.

elnök Harsányi Judit PR és Média ügyekért felelős munkatárs
Egri Campus
1 Dr. Király Roland (TTK)
2 Dr. Erőss István (BMK)
3 Dr. Csontó Lajos (BMK)
4 Sutus Olívia Tímea (PK)
5 Dr. Szántó Ákos (GTK)
6 Bók Tamás
Gyöngyösi Károly Róbert Campus
1 Lakatos Márk
2 Dr. Taralik Krisztina
Sárospataki Comenius Campus: Dr. Lenkey-Tóth Péter
Jászberényi Campus: Kisné Bernhardt Renáta


Tudományos Diákköri Bizottság

A Tudományos Diákköri Bizottság meghatározza a tehetséggondozás, illetve a tudományos diákköri munka irányítási formáit, a szakmai segítségnyújtás feltételeit. Támogatja, szervezi, koordinálja a hallgatók egyetemi (házi és országos) diákköri konferenciákon való részvételét, az egyetemnek országos rendezvényekbe történő bekapcsolódását, szekcióülések megszervezését. Segíti a szakkollégiumok tudományos és művészeti tevékenységét.

elnök Dr. Verók Attila (BTK)
Egri Campus
1 Dr. Geda Gábor (TTK)
2 Dr. Simándi Szilvia (PK)
3 Dr. Kicsák Lóránt (BMK)
4 Dr. Pap József (BMK)
5 Dr. Hadnagy József (GTK)
6 Zsebéné dr. Dobó Marianna (GTK)
7 Reichmann Angelika (BMK)
Gyöngyösi Károly Róbert Campus
1 Dr. Tamus Antalné
2 Dr. Koncz Gábor
Sárospataki Comenius Campus: Dr. Bednarik László
Jászberényi Campus: Dr. Sebők Balázs
EHÖK: Korpás Klaudia, Simonyi Sándor, Lénárt Dóra


Kreditátviteli Bizottság

A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretanyag összevetésére, az átjárhatóság koordinálására az egyetem kreditátviteli bizottságot működtet. A bizottság a korábbi tanulmányokat és munkatapasztalatokat tanulmányi követelmény teljesítéseként az Nftv.-ben meghatározottak szerint elismerheti.

elnök Kalóné Szűcs Erzsébet
Egri Campus
1 Dr. Dolmányos Péter
2 Dr. Guszmann Gergely
3 Dr. Mester Dolli
4 Dr. Mogyorósi Zsolt
5 Szalay Gábor
6 Leskó Gabriella
7 Farkas Attila
Gyöngyösi Károly Róbert Campus
1 Végh Ildikó
2 Dr. Nagyné dr. Demeter Dóra
Sárospataki Comenius Campus: Dr. Kelemen Judit
Jászberényi Campus: Dr. Molnár Marietta


Hallgatói Ügyek Bizottsága

A Hallgatói Ügyek Bizottság feladata a hallgatói egyetértési jog megvalósítása érdekében a hallgatókat érintő szabályozási feladatok előkészítése, véleményezése egyes hallgatói kulturális és sport pályázatok kiírása, elbírálási rendjének elfogadása, valamint egyéb hallgatói érdekeket érintő ügyekben történő egyeztetés.

elnök Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona oktatási, képzésfejlesztési és tanulmányi ügyekért felelős rh.
AVK DH: Dr. Fodor László
BMK DH Dr. Dolmányos Péter
GTK DH: Dr. Tánczos Tamás
TTK DH: Dr. Juhász Tibor
PK DH: Kovácsné dr. habil. Nagy Emese
gazdasági igazgató
oktatási igazgató: Kalóné Szűcs Erzsébet
Egri Campus (1): Budai László
Gyöngyösi Károly Róbert Campus (1): Végh Ildikó
Sárospataki Comenius Campus (1): Dr. Kökényesi Nikoletta
Jászberényi Campus (1): Majorné Csikós Márta
Tanulmányi és Oktatásszervezési Osztály ov.: Varga Csilla
Felvételi és Képzésszervezési ov.: Kalóné Szűcs Erzsébet
Hallgatói Szolgáltató Központ ov.: Varga Csilla
jogtanácsos: dr. Kőfalusi Eszter
EHÖK elnök: Bíró Balázs
EHÖK delegáltak: Bíró Balázs, Nagy Réka, Martinkovics Martin, Pál Petra, Lénárt Dóra, Motolai Anna, Bartók Szilárd


Hallgatói Jogorvoslati Bizottság

A hallgató által az egyetem első fokú döntése vagy intézkedése, illetve intézkedések elmulasztása ellen előterjesztett jogorvoslati kérelem tárgyában a rektor által létrehozott Hallgatói Jogorvoslati Bizottság jár el.

elnök tagjai közül maga választja: dr. Kőfalusi Eszter
AVK: Dr. Nagyné dr. Demeter Dóra
BMK: Dr. Kusper Judit
GTK: Dr. Csáfor Hajnalka
TTK: Dr. Juhász Tibor
PK: Dr. Dávid Mária
Oktatási Igazgatóság
1 Orosz Gábor
2 Asztalos Gabriella
Egri Campus (1): Farkas Attila
Gyöngyösi Károly Róbert Campus (1): Dupcsák Zsolt
Sárospataki Comenius Campus (1): Wiersumné dr. Gyöngyösi Erika
Jászberényi Campus (1): Dr. Varró Bernadett
EHÖK delegáltak: Bíró Balázs; Pócsik Nóra, Tóth Ádám, Ambrus Enikő
jogtanácsos: dr. Kőfalusi Eszter
A bizottság titkára: Asztalos Gabriella


Hallgatói Fegyelmi Bizottság

A hallgatók fegyelmi ügyeiben a Hallgatói Fegyelmi Bizottság jár el.

elnök Dr. Román Róbert
AVK: Dr. Nagyné dr. Demeter Dóra
BMK: Dr. Kalcsó Gyula
GTK: Dr. Hadnagy József
PK: Dorner László
Egri Campus (1): Varga Csilla
Gyöngyösi Károly Róbert Campus (1): Mucsics F. László
Sárospataki Comenius Campus (1): Stókáné Palkó Mária
Jászberényi Campus (1): Dr. Sebők Balázs
EHÖK Elnök általános helyettese: Zaja Barbara
EHÖK delegáltak: Mezei Anna, Nagy Benjamin, Borbás Tamás, Bartók Szilárd
jogtanácsos: dr. Kőfalusi Eszter


Egyetemi Szociális és Ösztöndíjbizottság

A hallgatók szociális térítési és juttatási ügyeinek intézését, kérelmeik elbírálását az Egyetemi Szociális és Ösztöndíj Bizottság végzi.

elnök Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona
Tagok az OIG dolgozói közül kerülnek ki
Egri Campus
1 Tóth Eszter
2 Asztalos Gabriella
3 Bereczki Lászlóné
4 Bakosné Vladár Zsuzsa
5 Kormos Szilárdné
6 Bartók Ibolya
7 Pálné Tarcsi Gyöngyi
Gyöngyösi Károly Róbert Campus
1 Végh Ildikó
2 Belláné Kádár Erika
Sárospataki Comenius Campus: Bíró Monika
Jászberényi Campus: Majorné Csíkos Márta
EHÖK delegáltak összesen minimum 25%
EHÖK:
1 Macsinka Szilárd
2 Nagy Rajmund
3 Matisz Márk
4 Kaplonyi Benjamin
5 Pál Petra
6 Lénárt Dóra
7 Varga Dorina
8 Bartók Szilárd

Kockázatkezelési és Módszertani Bizottság

A bizottság feladata:
az éves kockázatfelmérési és -kezelési ütemterv jóváhagyása;
a kockázatfelügyelő előterjesztéseinek, jelentéseinek elfogadása, tudomásul vétele és az azzal kapcsolatos intézkedések meghozatala és utasítások kiadása;
a kockázatmenedzsment rendszer működtetésével kapcsolatos egyéb döntések meghozatala.

elnök Dr. Dobó Mariann
Egri Campus
1 Dr. Mogyorósi Zsolt (PK)
2 Dr. Milinki Éva (TTK)
3 Dr. Szalontai Helga (KFK)
4 Dr. Vermes Albert (BMK)
5 Dr. Dobó Mariann (GTK)
6 Dr. Tresó Andrásné
Gyöngyösi Károly Róbert Campus
1 Ficzere Péter
2 Szöllősi Lénárd
Sárospataki Comenius Campus: Dr. Stóka György
Jászberényi Campus: Dr. Molnár Marietta


Kutatásetikai Bizottság

A Kutatásetikai Bizottság feladata a tudományos kutatási tevékenységgel kapcsolatos etikai ügyek véleményezése, tudományetikai kérdésekkel kapcsolatos állásfoglalások készítése. A bizottság felkérésre előzetesen véleményezi a hallgatók, oktatók, kutatók tervezett kutatásait, kísérleteit, bármely kutatási tevékenységét. A bizottság elsősorban az emberekkel, állatokkal közvetlenül kapcsolatos kutatási tevékenységgel foglalkozik, de felkérésre bármely szakterület kutatási kérdéseiben kifejti véleményét. A bizottság tudományetikai kérdésekben indokolt esetben a tudományos bizottsággal, illetve az etikai bizottsággal közösen végzi tevékenységét.

elnök tudományos, kutatási és nemzetközi ügyekért felelős rektorhelyettes
Egri Campus
1 Dr. Tengely Adrienn (PK)
2 Dr. Marschall Marianna (TTK)
3 Dr. Verók Attila (BMK)
4 Dr. Szántó Ákos (GTK)
5 Dr. Kovács Kristóf (KFK)
6 Dr. Váczy Kálmán (KFK)
7 Vizes Lajos
Gyöngyösi Károly Róbert Campus
1 Dr. Dinya László
2 Tóth Szilárd
Sárospataki Comenius Campus: Kissné dr. Gombos Katalin
Jászberényi Campus: Dr. Varró Bernadett
DÖK delegált (1): Mizera Tamás
EHÖK delegált (1): Simonyi Sándor
jogtanácsos: dr. Kőfalusi Eszter


Etikai Bizottság

A közalkalmazottak etikai ügyeiben az Etikai Bizottság jár el.

elnök Dr. Makai János
Egri Campus
1 Dr. Hanák Zsuzsanna (PK)
2 Dr. Révész László (TTK)
3 Dr. Tarnóc András (BMK)
4 Dr. Makai János (BMK)
5 Dr. Román Róbert (GTK)
6 Pénzesné dr. Kónya Erika (TTK)
Gyöngyösi Károly Róbert Campus
1 Dr. Herczeg Béla
2 Molnár Attila
Sárospataki Comenius Campus Podlovics Éva Lívia
Jászberényi Campus Dr. Szűcs János
EHÖK delegáltak: Burkus Boglárka, Nagy Petra, Jakab Renáta, Szabó Rebeka, Nagy Benjamin


Nemzetközi Bizottság

A Nemzetközi Bizottság az egyetem külkapcsolat-fejlesztési, mobilitási és idegen nyelvű programfejlesztési és képzési kérdéseivel foglalkozó, egyeztető, véleményezési és javaslattételi fórum, amely a Szenátus mellett működve segíti az intézmény nemzetköziesítési stratégiájának hatékony megvalósítását, a karok és nem akadémiai szervezeti egységek nemzetközi tevékenységének fejlesztését, a hallgatók és oktatók, illetve a nem oktató dolgozók nemzetközi aktivitását, illetve az intézmény nemzetközi hírnevének, sikerének és elismertségnek fokozását.

elnök Dr. Juhász Tibor tudományos, kutatási és nemzetközi ügyekért felelős rektorhelyettes
Egri Campus
1 Kovácsné dr. habil. Nagy Emese (PK)
2 Dr. Juhász Tibor (TTK)
3 Dr. Kusper Gábor (TTK)
4 Dr. Erős István (BMK)
5 Dr. Verók Attila (BMK)
6 Dr. Csáfor Hajnalka (GTK)
7 Mogyorósi Zsolt (PK)
Gyöngyösi Károly Róbert Campus
1 Novák Tamás
2 Dr. Bujdosó Zoltán
Sárospataki Comenius Campus: Wiersumné dr. Gyöngyösi Erika
Jászberényi Campus: Furcsa Laura
NKK osztályvezető: Taylerné Tóth Katalin
Gyöngyösi Károly Róbert Campus koordinátor: Busa Zsuzsanna
Sárospataki Comenius Campus koordinátor: Podlovics Éva
Jászberényi Campus koordinátor: Szaszkó Rita
Projekt Osztály vezetője: Prokajné dr. Szilágyi Ibolya
intézményi mobilitási koordinátor: Tóth-Dolenszky Réka
EHÖK delegált (1): Zaja Barbara


Duális Képzési Bizottság

A Duális Képzési Bizottság a szakok duális formában történő indítását, a szükséges szabályzatokat, dokumentációkat, vállalati együttműködéseket készíti elő, illetve véleményezi azokat. Kapcsolatot tart a Duális Képzési Tanáccsal, a duális formában működő képzéseket nyomon követi.

A bizottság elnöke: Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona
A bizottság tagjai:
Dr. Baranyi Aranka
Dr. Csáfor Hajnalka
Dr. Herczeg Béla
Kalóné Szűcs Erzsébet
Dr. Király Sándor
Dr. Tóth Antal
Dr. Zsófi Zsolt
EHÖK: Kaplonyi Benjamin


Beiskolázási Bizottság

A Beiskolázási Bizottság beiskolázási stratégiát és programot hoz létre, melyet évente felülvizsgál és a tanév kezdetén az Egyetemi Tanács elé terjeszt. Javaslatokat fogalmaz meg az Egyetem képzéseinek népszerűsítésére. Meghatározza a road-show-n, a pályaválasztási kiállításokon, az Educatio kiállításon és egyéb helyi, illetve országos rendezvényeken való megjelenés rendjét és formáját, a campusok feladatait. Dönt a nyílt napok időpontjairól, véleményezi a továbbtanulással kapcsolatos kiadványokat, egyéb elektronikus megjelenéseket.

A bizottság elnöke: Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona
A bizottság tagjai:
Dr. Benczik Izabella Júlia
Berecz Adrienn
Bók Tamás
Dr. Bujdosó Zoltán
Dr. Csáfor Hajnalka
Dr. Czövek Andrea
Dr. Dolmányos Péter
Dr. Fodor László
Harsányi Judit
Dr. Juhász Tibor
Kalóné Szűcs Erzsébet
Dr. Kelemen Judit
Koczka Ferenc
Kovácsné dr. habil. Nagy Emese
dr. Kőfalusi Eszter
Pénzesné dr. Kónya Erika
Dr. Láposi Réka
Molnár-Tóth Eszter
Dr. Murányi Zoltán
Nemesné Onofer Dóra
Dr. Pintér Márta Zsuzsanna
Sütő Gergő
Sutus Olivia Tímea
Dr. Tánczos Tamás
Taylerné Tóth Katalin
Dr. Tóth Antal
Dr. Varró Bernadett
EHÖK:
1 Bíró Balázs
2 Gellért Olivér Sándor
3 Zaja Barbara
4 Pócsik Nóra
Gyöngyösi Campus: Lénárt Dóra
Sárospataki Comenius Campus: Bartók Szilárd
Jászberényi Campus: Motolai Anna


< Vissza