Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

A Szenátus mellett működő állandó bizottságok

Utolsó módosítás: 2016. december 09.

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM SZENÁTUSA MELLETT MŰKÖDŐ BIZOTTSÁGOK ÖSSZETÉTELE

A Bizottságok személyi összetétele letölthető formában


Tudományos Tanács

elnök tudományos, kutatási és nemzetközi ügyekért felelős rh. dr. Ollé János
Egri Campus
1 dr. Csuzdi Csaba (TTK)
2 dr. Mika jános (TTK)
3 dr. Pap József (BTK)
4 dr. Schwedtner Tibor (BTK)
5 dr. Erős István (BTK)
6 Perjés István (PK)
7 dr. Tánczos Tamás
Gyöngyösi Károly Róbert Campus
1 dr. Dinya László
2 dr. Nagy Péter Tamás
Sárospataki Comenius Campus: dr. Nagy György
Jászberényi Campus: dr. Koltay Tibor
egyetemmel közalkalmazotti jogviszonnyal nem álló tagok
1 Pintér Ákos
2 Kéri Katalin
3 Kukolya József


Intézményi Doktori és Habilitációs Tanács

elnök dr. Gebei Sándor
Történelem-tudományi Doktori Iskola
1 dr. Gebei SándorŰ
2 dr. Romsics Ignác
3 dr. Rainer M. János
4 dr. Kalmár János
Neveléstudományi Doktori Iskola
1 dr. Bárdos Jenő
2 dr. Perjés István
3 dr. PukánszkyBéla
4 dr. Falus Iván
Történelem-tudományi Doktori Iskola doktorandusz: Berecz Anita
Neveléstudományi Doktori Iskola doktorandusz: Farkasné Ökrös Marianna
Külső tagok
1 dr. Bitskey István
2 dr. Kónya Péter
3 dr. Szakály Sándor
4 Dr. Kéri Katalin


Esélyegyenlőségi Bizottság

elnök Kolozsvári Csaba
AVK: Herédi Éva
BTK: dr. Kis Katalin
GTK: dr. Kozák Anita
TTK: dr. Misik Tamás
PK: Kolozsvári Csaba
Egri Campus: Sárkány Péter
Gyöngyösi Károly Róbert Campus: Maczkó Lászlóné Faragó Éva
Sárospataki Comenius Campus: dr. Kökényesi Nikoletta
Jászberényi Campus: Nagyné dr. Paksi Margit
KT és Szakszervezet delegáltja: Hegyesi-Hudik Margit
Roma Szakkollégium delegáltja: dr. Hadnagy József
EHÖK delegáltak: Ruszkai Nóra; Boda Nikolett; Háger Péter


Minőségbiztosítási és Teljesítményértékelési Bizottság

111.§
(1) Az Minőségbiztosítási és Teljesítményértékelési Bizottság a Szenátus javaslattevő testülete. A Rektori-Kancellári Hivatallal együttműködve ellátja az egyetem a minőségirányítási rendszerének, valamint az OKMR folyamatos fejlesztését, valamint a Vezetői Információs Rendszer (továbbiakban: VIR) felügyeletét.
(2) A Minőségbiztosítási és Teljesítményértékelési Bizottság szavazati joggal rendelkező elnöke a minőségbiztosítási szakértő, tagjait a campusok és az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat javaslatára a Szenátus választja meg. A campus delegáltak közül 7 főt az Egri Campus, 2 főt a Gyöngyösi Károly Róbert Campus, 1-1 főt pedig a Sárospataki Comenius és a Jászberényi Campus delegál. További egy főt tagjai közül a Tudományos Tanács delegál. A bizottság tanácskozási jogú tagjai az oktatási, képzésszervezési és tanulmányi ügyekért, valamint a tudományos, kutatási és nemzetközi ügyekért felelős rektorhelyettes és az informatikai igazgató.
(3) A bizottság az Oktatói, Kutatói Minőségértékelési rendszer (OKMR) adatgyűjtésére és elemzéseire tekintettel évente rendszeresen értékeli a képesítési követelmények érvényesülését, az egyetemen működő képzések minőségét, személyi és tárgyi feltételeinek fennállását, összegzi az oktatási és kutatási tevékenység éves jelentését, valamint intézkedési javaslatait a Szenátus elé terjeszti. A Szenátus a jelentést megvitatja és jóváhagyja.
(4) A bizottság ügyrendjét és munkaprogramját maga fogadja el. Az ügyrendet a rektor hagyja jóvá. A bizottság döntéseit többségi szavazással hozza.

elnök Farkas Attila - minőségbiztosítási szakértő
Egri Campus
1 Lengyelné dr. Molnár Tünde (PK)
2 dr Virág Irén (PK)
3 dr Tóth Antal (TTK)
4 dr. Juhász Tibor (TTK)
5 Minczér Tímea (BTK)
6 dr. Tánczos Tamás
7 Farkas Attila
Gyöngyösi Károly Róbert Campus
1 dr. Baranyi Aranka
2 Bélteki Ildikó
Sárospataki Comenius Campus: dr. Nagy György
Jászberényi Campus: dr. Sina Annamária
Tudományos Tanács delegáltja (1 fő) nem a Szenátus szavaz


Könyvtári és Információszolgáltatási Bizottság

112.§
(1) A Könyvtári és Információszolgáltatási Bizottság összehangolja és felügyeli az elektronikus információáramlással kapcsolatos egyetemi tevékenységet, meghatározza az egyetem szakirodalmi információs igényeinek kielégítésére szolgáló könyvtári tevékenység elveit és a többi belső egységgel történő együttműködés rendszerének főbb szempontjait. Ellenőrzi mindezek érvényesülését, a könyvtár szakmai tevékenységét, a könyvtári állomány fejlesztésének a képzés, kutatás igényeivel való összehangoltságát.
(2) A bizottság szavazati joggal rendelkező elnöke a tudományos, kutatási és nemzetközi ügyekért felelős rektorhelyettes, tagjait a campusok és az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat javaslatára a Szenátus választja meg. A campus delegáltak közül 7 főt az Egri Campus, 2 főt a Gyöngyösi Károly Róbert Campus, 1–1 főt pedig a Sárospataki Comenius és a Jászberényi Campus delegál. A bizottság további szavazati joggal rendelkező tagjai a Könyvtár Főigazgató és annak helyettese, a Campus Tagkönyvtárak vezetői és 1 fő az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat által delegált hallgató.
(3) A bizottság feladata különösen:
a) az egyetem információs rendszerének fenntartására, működtetésére vonatkozó elvek, szabályok meghatározása;
b) a fejlesztés irányaira vonatkozó javaslat kidolgozása;
c) középtávú fejlesztési terv koncepciójának, programjának kidolgozása.
(4) A bizottság ügyrendjét és munkaprogramját maga fogadja el. Az ügyrendet a kancellár hagyja jóvá. A bizottság döntéseit többségi szavazással hozza.

elnök tudományos, kutatási és nemzetközi ügyekért felelős rh. dr. Ollé János
Egri Campus
1 dr. Czeglédi László (PK)
2 Lengyelné dr. Molnár Tünde (PK)
3 dr. Pap József (BTK)
4 dr. Verók Attila (BTK)
5 dr. Monok István (BTK)
6 Grebely Gergely
7 Gortva János (gyakorló)
Gyöngyösi Károly Róbert Campus
1 Dupcsák Zsolt
2 Kaprinyák Tünde
Sárospataki Comenius Campus: dr. Toma Kornélia
Jászberényi Campus: dr. Koltay Tibor
Könyvtár Főigazgató: Ferenczné Oszlánczi Krisztina
Könyvtár Főigazgató-helyettes: Gál Tibor
Gyöngyösi Károly Róbert Campus tagkönyvtár vezetője: Pál Zsuzsanna
Sárospataki Comenius Campus tagkönyvtár vezetője: Stumpné Oláh Etelka
Jászberényi Campus tagkönyvtár vezetője: Sárközi Éva
EHÖK delegáltja (1): Mándy János


Informatikai Bizottság

113.§
(1) Az Informatikai Bizottság összehangolja és segíti az egyetem informatikai tevékenységet, az informatikai infrastruktúra fejlesztésének a képzés, kutatás igényeivel való összehangoltságát.
(2) A bizottság szavazati joggal rendelkező elnöke az informatikai igazgató, tagjait a kancellár javaslatára a Szenátus választja meg, azzal a megkötéssel, hogy egy-egy tagot a Médiainformatika, illetve a Matematikai és Informatikai Intézet oktatói közül kell kijelölni.
(3) A bizottság feladata különösen:
a) az egyetem és az általa fenntartott köznevelési intézmény információs rendszerének fenntartására, működtetésére vonatkozó elvek, szabályok meghatározása;
b) a fejlesztés irányaira vonatkozó javaslat kidolgozása;
c) középtávú fejlesztési terv koncepciójának, programjának kidolgozása;
d) informatikai rendszerek összehangolt fejlesztésének kezdeményezése és támogatása;
e) javaslattétel az informatikai feladatokra felhasználható pénz- és egyéb eszközök felosztásáról, valamint azok felhasználásának ellenőrzése;
f) informatikai célú helyiségek létrehozására, átalakítására, megszüntetésére vonatkozó javaslatok véleményezése.
(4) A bizottság ügyrendjét és munkaprogramját maga fogadja el. Az ügyrendet a kancellár hagyja jóvá. A bizottság döntéseit többségi szavazással hozza.

elnök Informatikai Igazgató: Koczka Ferenc
Egri Campus
1 dr. Kalcsó Gyula (BTK)
2 Csugány Julianna (GTK)
3 Grebely Gergely
Gyöngyösi Károly Róbert Campus
1 Fenyvesi György
2 Kovács Miklós
Sárospataki Comenius Campus: dr. Stóka György
Jászberényi Campus: Járvás Róbert
Médiainformatika Intézet (1): Lengyelné dr. Molnár Tünde (PK)
Matematikai és Informatikai Intézet (1): dr. Király Sándor


Kitüntetési Bizottság

114.§
(1) A Kitüntetési Bizottság végzi az egyetemi és állami kitüntetésekre irányuló javaslatok egyetemi szintű összehangolását.
(2) A bizottság szavazati joggal rendelkező elnökét és tagjait a rektor és a Campusok javaslatára a Szenátus választja meg. A bizottságba 7 főt az Egri Campus, 2 főt a Gyöngyösi Károly Róbert Campus, 1–1 főt pedig a Sárospataki Comenius és a Jászberényi Campus delegál.
(3) A bizottság ügyrendjét és munkaprogramját maga fogadja el. Az ügyrendet a rektor hagyja jóvá. A bizottság döntéseit többségi szavazással hozza.

elnök Makai János
Egri Campus
1 Kassai Zita
2 Taskó Tünde (PK)
3 dr. Bíró Melinda (TTK)
4 dr. Antal Éva (BTK)
5 dr. Csáfor Hajnalka
6 Hegyes-Hudik Margit
7 Légrádiné Kőházi Tímea
Gyöngyösi Károly Róbert Campus
1 dr. Bujdosó Zoltán
2 Herceg Béla
Sárospataki Comenius Campus: ifj. Sipos György
Jászberényi Campus: Sebestyénné Kereszthidi Ágnes


Intézményi Arculati Bizottság

115.§
(1) Az Intézményi Arculati Bizottság javaslattételi joggal rendelkező testület, amelynek feladata az egyetem arculati megjelenésének gondozása, az egyes megnyilvánulási területek összehangolása, a szabályozási háttér kezelése és felügyelete. A bizottság felügyeli az intézményi Arculati elemek használata című szabályzatban leírtak betartását, véleményezi és a Szenátus elé terjeszti az arculati szabályozás módosítási és kiegészítési javaslatait.
(2) A bizottság elnöke a szavazati joggal rendelkező PR- és média ügyekért felelős munka-társ, tagjait a rektor és a Campusok javaslatára a Szenátus választja meg. A bizottságba 7 főt az Egri Campus, 2 főt a Gyöngyösi Károly Róbert Campus, 1–1 főt pedig a Sáros-pataki Comenius és a Jászberényi Campus delegál.
(3) A bizottság ügyrendjét és munkaprogramját maga fogadja el. Az ügyrendet a rektor hagyja jóvá. A bizottság döntéseit többségi szavazással hozza.

elnök PR és Média ügyekért felelős munkatárs (Grebely Gergely)
Egri Campus
1 dr. Király Roland (TTK)
2 dr Erőss István (BTK)
3 dr. Csontó Lajos (BTK)
4 Szabó Bálint (PK)
5 dr. Herzog Csilla (GTK)
6 Grebely Gergely
7 Varga Ferenc
Gyöngyösi Károly Róbert Campus
1 Lakatos Márk
2 dr. Taralik Krisztina
Sárospataki Comenius Campus: dr. Sándor Zsuzsanna
Jászberényi Campus: Kisné Bernhardt Renáta


Tudományos Diákköri Bizottság

116.§
(1) A Tudományos Diákköri Bizottság meghatározza a tehetséggondozás, illetve a tudományos diákköri munka irányítási formáit, a szakmai segítségnyújtás feltételeit. Támogatja, szervezi, koordinálja a hallgatók egyetemi (házi és országos) diákköri konferenciákon való részvételét, az egyetemnek országos rendezvényekbe történő bekapcsolódását, szekcióülések megszervezését. Segíti a szakkollégiumok tudományos és művészeti tevékenységét.
(2) A bizottság szavazati joggal rendelkező elnökét és tagjait a rektor és a Campusok javas-latára a Szenátus választja meg. A bizottságba 7 főt az Egri Campus, 2 főt a Gyöngyösi
Károly Róbert Campus, 1–1 főt pedig a Sárospataki Comenius és a Jászberényi Campus delegál.
(3) A hallgatói tagokat az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat saját alapszabálya szerint delegálja azzal a megkötéssel, hogy a delegált tagok száma nem lehet kevesebb, mint a bizottság tagjainak huszonöt százaléka. A bizottság tanácskozási jogú tagja a tudományos, kutatási és nemzetközi ügyekért felelős rektorhelyettes. A bizottság tevékenységét éves munkaterv alapján, saját ügyrendje szerint végzi.

elnök dr. Verók Attila (BTK)
Egri Campus
1 dr. Estók Péter (TTK)
2 Hatvani Andrea (PK)
3 dr. Kicsák Lóránt (BTK)
4 dr. Pap József (BTK)
5 dr. Hadnagy József (GTK)
6 Zsebéné dr. Dobó Marianna (GTK)
7 Reichmann Angelika (BTK)
Gyöngyösi Károly Róbert Campus
1 Dr. Tamus Antalné
2 dr. Koncz Gábor
Sárospataki Comenius Campus: dr. Bednarik László
Jászberényi Campus: Dr. Sebők Balázs
EHÖK: Zaja Barbara; Breznyik Benjámin; Kriegel Zsófia


Kreditátviteli Bizottság

117.§
(1) A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretanyag összevetésére, az átjárhatóság koordinálására az egyetem kreditátviteli bizottságot működtet. A bizottság a korábbi tanulmányokat és munkatapasztalatokat tanulmányi követelmény teljesítéseként az Nftv.-ben meghatározottak szerint elismerheti.
(2) A bizottság szavazati joggal rendelkező elnökét és tagjait a rektor és a Campusok javaslatára a Szenátus választja meg. A bizottságba 7 főt az Egri Campus, 2 főt a Gyöngyösi Károly Róbert Campus, 1–1 főt pedig a Sárospataki Comenius és a Jászberényi Campus delegál.
(3) A bizottság ügyrendjét és munkaprogramját maga fogadja el. Az ügyrendet a rektor hagyja jóvá. A bizottság döntéseit többségi szavazással hozza.

elnök Kalóné Szűcs Erzsébet
Egri Campus
1 Dr. Dolmányos Péter
2 Dr. Guszmann Gergely
3 Dr. Dávid Mária
4 Dr. Mogyorósi Zsolt
5 Szalay Gábor
6 Leskó Gabriella
7 Farkas Attila
Gyöngyösi Károly Róbert Campus
1 Végh Ildikó
2 Dr. Nagyné Dr. Demeter Dóra
Sárospataki Comenius Campus: Dr. Kelemen Judit
Jászberényi Campus: Dr. Molnár Marietta


Hallgatói Ügyek Bizottsága

118.§
(1) A Hallgatói Ügyek Bizottság feladata a hallgatói egyetértési jog megvalósítása érdekében a hallgatókat érintő szabályozási feladatok előkészítése, véleményezése egyes hallgatói kulturális és sport pályázatok kiírása, elbírálási rendjének elfogadása, valamint egyéb hallgatói érdekeket érintő ügyekben történő egyeztetés.
(2) A bizottság szavazati joggal rendelkező elnöke az oktatási, képzésfejlesztési és tanulmányi ügyekért felelős rektorhelyettes, tagjai a dékánhelyettesek, a gazdasági igazgató, az oktatási igazgató, campusok 1–1 képviselője, az Oktatási Igazgatóság alá tartozó osztályok osztályvezetői, jogtanácsos, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke és a hallgatók képviselői azzal a megkötéssel, hogy a hallgatók által delegált tagok száma nem lehet kevesebb, mint a bizottság tagjainak huszonöt százaléka.
(3) A bizottság ügyrendjét és munkaprogramját maga fogadja el. Az ügyrendet a rektor hagyja jóvá. A bizottság döntéseit többségi szavazással hozza. A bizottság munkáját a Hallgatói Követelményrendszer szerint végzi.

elnök oktatási, képzésfejlesztési és tanulmányi ügyekért felelős rh. dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona
AVK DH: Dr. Fodor László
BTK DH: dr. Antal Éva
GTK DH: dr. Tánczos Tamás
TTK DH: dr. Juhász Tibor
PK DH: Héjja- Nagy Katalin
gazdasági igazgató
oktatási igazgató: Kalóné Szűcs Erzsébet
Egri Campus (1): Budai László
Gyöngyösi Károly Róbert Campus (1): Bágyi Andrea
Sárospataki Comenius Campus (1): Dr. Kökényesi Nikoletta
Jászberényi Campus (1): Stefán Ildikó
Tanulmányi és Oktatásszervezési Osztály ov.: Varga Csilla
Felvételi és Képzésszervezési ov.: Kalóné Szűcs Erzsébet
Hallgatói Szolgáltató Központ ov.: Varga Csilla
jogtanácsos: Kőfalusi Eszter
EHÖK elnök: Bíró Balázs
EHÖK delegáltak: Pócsik Nóra; Dienes Dániel; Unghváry Tamás; Tóth Sándor; Kriegel Zsófia; Czakó Attila


Hallgatói Jogorvoslati Bizottság

119.§
(1) A hallgató által az egyetem első fokú döntése vagy intézkedése, illetve intézkedések el-mulasztása ellen előterjesztett jogorvoslati kérelem tárgyában a rektor által létrehozott Hallgatói Jogorvoslati Bizottság jár el.
(2) A bizottság, tagjai a karok 1–1 oktató képviselője, az Oktatási Igazgatóság 2 munkatársa, az érintett campus egy Szenátus által megbízott képviselője, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat által delegált, a bizottsági tagok 25%-ának megfelelő számú hallgató, az intézmény jogtanácsosa. A bizottság az elnökét tagjai közül saját maga választja.
(3) A bizottság ügyrendjét és munkaprogramját maga fogadja el. Az ügyrendet a rektor hagyja jóvá. A bizottság döntéseit többségi szavazással hozza. A bizottság döntéseit többségi szavazással hozza. A bizottság munkáját a Hallgatói Követelményrendszer szerint végzi.

elnök tagjai közül maga választja: dr. Kőfalusi Eszter
AVK: Nagyné Demeter Dóra
BTK: dr. Antal Éva
GTK: dr. Csáfor Hajnalka
TTK: dr. Juhász Tibor
PK: dr. Héjja-Nagy Katalin
Oktatási Igazgatóság
1 Orosz Gábor
2 Asztalos Gabriella
Egri Campus (1): Minczér Tímea
Gyöngyösi Károly Róbert Campus (1): Bágyi Andrea
Sárospataki Comenius Campus (1): Wiersumné dr. Gyöngyösi Erika
Jászberényi Campus (1): dr. Furcsa Laura
EHÖK delegáltak: Bíró Balázs; Tóth Sándor; Kocsi Evelin; Andrássy Judit
jogtanácsos: dr. Kőfalusi Eszter


Hallgatói Fegyelmi Bizottság

120.§
(1) A hallgatók fegyelmi ügyeiben a Hallgatói Fegyelmi Bizottság jár el.
(2) A bizottság elnökét és tagjait rektor javaslatára a Szenátus választja meg. A bizottság összetétele: karonként 1 fő oktató, az érintett campus egy Szenátus által megbízott képviselője, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnökének általános helyettese, további egy, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat által delegált 4 hallgató, jogtanácsos.
(3) A bizottság ügyrendjét és munkaprogramját maga fogadja el. Az ügyrendet a rektor hagyja jóvá. A bizottság döntéseit többségi szavazással hozza. A bizottság munkáját a Hallgatói Követelményrendszer szerint végzi.

elnök dr. Román Róbert
AVK: dr. Nagyné dr. Demeter Dóra
BTK: dr. Kalcsó Gyula
GTK: Hadnagy József
TTK: dr Müller Anetta
PK: Dorner László
Egri Campus (1): Varga Csilla
Gyöngyösi Károly Róbert Campus (1): Mucsics F László
Sárospataki Comenius Campus (1): Stókáné Palkó Mária
Jászberényi Campus (1): dr. Sebők Balázs
EHÖK Elnök általános helyettese: Juhász Kristóf
EHÖK delegáltak
1 Bernát Zsolt
2 Orbán László
3 Czakó Attila
4
jogtanácsos: dr. Kőfalusi Eszter


Egyetemi Szociális és Ösztöndíjbizottság

121.§
(1) A hallgatók szociális térítési és juttatási ügyeinek intézését, kérelmeik elbírálását az Egyetemi Szociális és Ösztöndíj Bizottság végzi.
(2) A bizottság elnökét és tagjait a rektor javaslatára a Szenátus választja meg. A bizottság munkájában az Oktatási Igazgatóságon dolgozó egyetemi alkalmazottak és hallgatók vesznek részt. A bizottságba 7 fő egyetemi alkalmazottat az Egri Campus, 2 főt a Gyöngyösi Károly Róbert Campus, 1–1 főt pedig a Sárospataki Comenius és a Jászberényi Campus delegál. A hallgatói képviselőket az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat karon-ként delegálja azzal a megkötéssel, hogy a hallgatói képviselők száma nem lehet kevesebb, mint a bizottság tagjainak huszonöt százaléka.
(3) A bizottság ügyrendjét és munkaprogramját maga fogadja el. Az ügyrendet a rektor hagyja jóvá. A bizottság döntéseit többségi szavazással hozza. A bizottság munkáját a Hallgatói Követelményrendszer szerint végzi.

elnök Pajtókné Tari Ilona
Tagok az OIG dolgozói közül kerülnek ki
Egri Campus
1 Misik Eszter
2 Asztalos Gabriella
3 Bereczki Lászlóné
4 Bakosné Vladár Zsuzsa
5 Kormos Szilárdné
6 Bartók Ibolya
7 Pálné Tarcsi Gyöngyi
Gyöngyösi Károly Róbert Campus
1 Bágyi Andrea
2 Belláné Kádár Erika
Sárospataki Comenius Campus: Bíró Monika
Jászberényi Campus: Majorné Csíkos Márta
EHÖK delegáltak összesen minimum 25%
EHÖK AVK: Unghváry Tamás
EHÖK BTK: Kathi Imre
EHÖK GTK: Ludman Fanni
EHÖK TTK: Mándy János
EHÖK PK: Orbán Ágnes


Kockázatkezelési és Módszertani Bizottság

122.§
(1) A bizottság feladata:
a) az éves kockázatfelmérési és -kezelési ütemterv jóváhagyása;
b) a kockázatfelügyelő előterjesztéseinek, jelentéseinek elfogadása, tudomásul vétele és az azzal kapcsolatos intézkedések meghozatala és utasítások kiadása;
c) a kockázatmenedzsment rendszer működtetésével kapcsolatos egyéb döntések meghozatala.
(2) A bizottság elnökét és tagjait a rektor és a Campusok javaslatára a Szenátus választja meg. A bizottságba 7 főt az Egri Campus, 2 főt a Gyöngyösi Károly Róbert Campus, 1–1 főt pedig a Sárospataki Comenius és a Jászberényi Campus delegál.
(3) A bizottság ügyrendjét és munkaprogramját maga fogadja el. Az ügyrendet a kancellár hagyja jóvá. A bizottság döntéseit többségi szavazással hozza. A bizottság munkáját a Kockázatfelmérési és - kezelési szabályzat szerint végzi.

elnök Dobó Mariann
Egri Campus
1 dr. Vas István (PK)
2 dr. Milinki Éva (TTK)
3 dr Szalontai Helga (KFK)
4 dr. Vermes Albert (BTK)
5 dr. Herzog Csilla (GTK)
6 dr. Dobó Mariann GTK
7 dr Tresó Andrásné
Gyöngyösi Károly Róbert Campus
1 Ficzere Péter
2 Szöllősi Lénárd
Sárospataki Comenius Campus: dr. Stóka György
Jászberényi Campus: dr. Molnár Marietta


Kutatásetikai Bizottság

123.§
(1) A Kutatásetikai Bizottság feladata a tudományos kutatási tevékenységgel kapcsolatos etikai ügyek véleményezése, tudományetikai kérdésekkel kapcsolatos állásfoglalások készítése. A bizottság felkérésre előzetesen véleményezi a hallgatók, oktatók, kutatók tervezett kutatásait, kísérleteit, bármely kutatási tevékenységét. A bizottság elsősorban az emberekkel, állatokkal közvetlenül kapcsolatos kutatási tevékenységgel foglalkozik, de felkérésre bármely szakterület kutatási kérdéseiben kifejti véleményét. A bizottság tudományetikai kérdésekben indokolt esetben a tudományos bizottsággal, illetve az etikai bizottsággal közösen végzi tevékenységét.
(2) A bizottság szavazati joggal rendelkező elnöke a tudományos, kutatási és nemzetközi ügyekért felelős rektorhelyettes, tagjait a rektor és a Campusok javaslatára a Szenátus választja meg. A bizottságba 7 főt az Egri Campus, 2 főt a Gyöngyösi Károly Róbert Campus, 1–1 főt pedig a Sárospataki Comenius és a Jászberényi Campus delegál. A bizottságba a Doktorandusz Önkormányzat 1 szavazati joggal rendelkező tagot delegál. A bizottság további állandó, tanácskozási joggal rendelkező tagja az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat által delegált 1 fő hallgató és az intézmény jogtanácsosa.
(3) A bizottsághoz kapcsolódó titkársági feladatokat a tudományos, kutatási és nemzetközi ügyekért felelős rektorhelyettes titkársága látja el.
(4) A bizottság ügyrendjét és munkaprogramját maga fogadja el. Az ügyrendet a rektor hagyja jóvá. A bizottság döntéseit többségi szavazással hozza.

elnök tudományos, kutatási és nemzetközi ügyekért felelős rh. dr. Ollé János
Egri Campus
1 dr. Héjja-Nagy Katalin (PK)
2 dr. Marschall Marianna
3 dr. Verók Attila (BTK)
4 dr. Szántó Ákos (GTK)
5 dr. Kovács Kristóf (KFK)
6 dr. Váczy Kálmán (KFK)
7 Vizes Lajos
Gyöngyösi Károly Róbert Campus
1 dr. Dinya László
2 Tóth Szilárd
Sárospataki Comenius Campus: Kissné dr. Gombos Katalin
Jászberényi Campus: dr. Várszegi Tibor
DÖK delegált (1): Mizera Tamás
EHÖK delegált (1): Zaja Barbara
jogtanácsos: Kőfalusi Eszter


Etikai Bizottság

124.§
(1) A közalkalmazottak etikai ügyeiben az Etikai Bizottság jár el.
(2) A bizottság elnökét a rektor, tagjait a Campusok javaslatára a Szenátus választja meg. A bizottságba 7 főt az Egri Campus, 2 főt a Gyöngyösi Károly Róbert Campus, 1–1 főt pedig a Sárospataki Comenius és a Jászberényi Campus delegál. A bizottság további szavazati joggal rendelkező tagjai az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat által karonként delegált 1-1 fő.
(3) A bizottság ügyrendjét és munkaprogramját maga fogadja el. Az ügyrendet a rektor hagyja jóvá. A bizottság döntéseit többségi szavazással hozza. A bizottság munkáját az Etikai Kódex szerint végzi.

elnök Makai János
Egri Campus
1 dr. Szép Beáta (PK)
2 dr. Révész László (TTK)
3 Tarnóc András (BTK)
4 Makai János (BTK)
5 Román Róbert (GTK)
6 Pénzesné Kónya Erika (TTK)
7 Perjés István (PK)
Gyöngyösi Károly Róbert Campus
1 dr. Herczeg Béla
2 Molnár Attila
Sárospataki Comenius Campus Podlovics Éva Lívia
Jászberényi Campus dr. Szőcs János
EHÖK delegáltak
EHÖK AVK: Hoboli László
EHÖK BTK: Orbán Ágnes
EHÖK GTK: Ferencz Dóra
EHÖK TTK: Farkas Enikő
EHÖK PK: Fülöp Csenge


Nemzetközi Bizottság

125.§
(1) A Nemzetközi Bizottság az egyetem külkapcsolat-fejlesztési, mobilitási és idegen nyelvű programfejlesztési és képzési kérdéseivel foglalkozó, egyeztető, véleményezési és javaslattételi fórum, amely a Szenátus mellett működve segíti az intézmény nemzetköziesítési stratégiájának hatékony megvalósítását, a karok és nem akadémiai szervezeti egységek nemzetközi tevékenységének fejlesztését, a hallgatók és oktatók, illetve a nem oktató dolgozók nemzetközi aktivitását, illetve az intézmény nemzetközi hírnevének, sikerének és elismertségnek fokozását.
(2) A bizottság szavazati joggal rendelkező elnöke a tudományos, kutatási és nemzetközi rektorhelyettes. Tagjait a rektor és a Campusok javaslatára a Szenátus választja meg. A bizottságba 7 főt az Egri Campus, 2 főt a Gyöngyösi Károly Róbert Campus, 1–1 főt pedig a Sárospataki Comenius és a Jászberényi Campus delegál. A bizottság szavazati joggal rendelkező tagja továbbá a Nemzetközi Kapcsolatok Központjának vezetője, a Campus koordinátorok, a projekt osztály osztályvezetője, az intézményi mobilitási koordinátor és az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat által delegált 1 fő.
(3) A bizottság ügyrendjét és munkaprogramját maga fogadja el. Az ügyrendet a rektor hagyja jóvá. A bizottság döntéseit többségi szavazással hozza. A bizottság munkáját a Mobilitás szabályzat szerint végzi.

elnök tudományos, kutatási és nemzetközi ügyekért felelős rh.: dr. Ollé János
Egri Campus
1 dr. Héjja-Nagy Katalin (PK)
2 dr. Juhász Tibor (TTK)
3 dr. Kusper Gábor (TTK)
4 dr. Erős István (BTK)
5 dr. Verók Attila
6 dr. Csáfor Hajnalka (GTK)
7 Mogyorósi Zsolt (PK)
Gyöngyösi Károly Róbert Campus
1 Novák Tamás
2 dr. Bujdosó Zoltán
Sárospataki Comenius Campus: Wiersumné dr. Gyöngyösi Erika
Jászberényi Campus: Furcsa Laura
NKK osztályvezető: Major-Kathi Veronika
Gyöngyösi Károly Róbert Campus koordinátor: Busa Zsuzsanna
Sárospataki Comenius Campus koordinátor: Podlovics Éva
Jászberényi Campus koordinátor: Szaszkó Rita
Projekt Osztály vezetője: Prokajné dr. Szilágyi Ibolya
intézményi mobilitási koordinátor: Tóth-Dolenszky Réka
EHÖK delegált (1): Bodzsoni Péter


Duális Képzési Bizottság

127.§
(1) A Duális Képzési Bizottság a szakok duális formában történő indítását, a szükséges szabályzatokat, dokumentációkat, vállalati együttműködéseket készíti elő, illetve véleményezi azokat. Kapcsolatot tart a Duális Képzési Tanáccsal, a duális formában működő képzéseket nyomon követi.
(2) A bizottság elnökét és tagjait a rektor javaslatára a Szenátus választja meg. A bizottság munkájában az oktatási, képzésfejlesztési és tanulmányi ügyekért felelős rektorhelyettes, az oktatási igazgató és - a duális szakok számával arányos létszámban - az érintett képzési területek oktatói vesznek részt. A bizottság munkájában azon campusok képviselői vesznek részt, ahol az Oktatási Hivatal duális képzést tart nyilván. A duális képzésben résztvevő hallgatói képviselőket az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat delegálja.
(3) A bizottság ügyrendjét és munkaprogramját maga fogadja el. Az ügyrendet a rektor hagyja jóvá. A bizottság a döntéseit többségi szavazással hozza. A bizottság a munkáját a Hallgatói Követelményrendszer szerint végzi.

A bizottság elnöke: dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona
A bizottság tagjai:
Dr. Baranyi Aranka
Dr. Csáfor Hajnalka
Dr. Herczeg Béla
Kalóné Szűcs Erzsébet
Dr. Király Sándor
Dr. Tóth Antal
Dr. Zsófi Zsolt
Zaja Barbara hallgató


< Vissza