Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Tudástérkép

Utolsó módosítás: 2019. október 14.

A kar tanszékeinek kutatási tevékenysége, tudástérképe


Gazdaságtudományi Intézet  

Az intézetben oktató kollégák a tanszékeik által gondozott tudományterületeknek megfelelően különböző jellegű kutatások folytatnak, zömében egyénileg, esetenként kutatócsoportba szervezve.

A Közgazdaságtan Tanszéken a kutatások főként az emberi erőforrás gazdálkodás munkaerő piaci és pszichológiai összefüggéseire, az oktatás és képzés gazdasági aspektusainak vizsgálatára, a mikro- és makroökonómiai összefüggések oktatási célú szimulációjára, a társadalmi és gazdasági fejlettség térbeli folyamatainak elemzésére, valamint a gazdasági folyamatok és a gazdaságban működő szervezetek jogszabályi hátterének elemzésére fókuszálnak.

Vállalkozásgazdaságtan Tanszék kutatási területei közé tartoznak továbbá a környezetgazdaságtan, környezetmenedzsment elméleti és gyakorlati kérdései; a fenntarthatóság eszközei és indikátorai; a fenntarthatóság regionális programja, valamint a fenntartható gazdálkodás és a környezeti szabályozás közgazdasági összefüggései. A Vállalkozás-gazdaságtan Tanszéken a makroszinten érintett kutatási területek: számviteli szabályozás; a regionális politika és regionális kutatások, kiemelten a vállalkozások erőforrásai, különös tekintettel az információs rendszerekben rejlő lehetőségekre; gazdaságpolitika, kiemelten a korrupció; a közpénzügyi rendszer versenyképessége. Mikro szinten érintett kutatási területek: a vállalkozói képességek fejlesztésére irányuló oktatás-módszertani kutatások; a vállalkozások értékelésének módszerei, vállalatok társadalmi felelősségvállalása; stratégiai menedzsment, innováció-menedzsment és politika, benchmarking és best practice elemzések; a kis- és középvállalatok finanszírozása az állami szerepvállalás tükrében. A tanszéken dolgozó kollégák foglalkoznak az egyetemi-ipari technológiatranszferrel, azaz az egyetemi kutatási eredmények piaci hasznosításának vizsgálatával, a technológiatranszfer formáinak (szabadalmak, licencia-szerződések, spin-off vállalkozások, stb.) és befolyásoló tényezőinek kutatásával, kiemelve az egyetemi spin-off vállalkozások létrehozását, működését és sikerét meghatározó faktorokat. Kutatásaik kiterjednek továbbá az egyetemi környezetben megvalósuló innováció-menedzsment és innováció-marketing vizsgálatára, és foglalkoznak az innováció és imitáció sajátosságaival is, kiemelten a verseny és a tulajdonjogi védelem szerepével a technológiai fejlődés realizálódásában. A tanszék oktatói kutatják a fogyasztói attitűdöket, elsősorban a funkcionális élelmiszerek vásárlásához kötődően, azon belül pedig a termékinformációk hatását a fogyasztói döntésre, de az utóbbi években kutatási területeik között megjelentek a klaszterek működési problémái, valamint a borpiaci marketing stratégiák kérdései is.

A Turizmus Tanszék kollégái a turizmus globális, regionális és helyi kérdéseivel, a turisztikai versenyképesség vizsgálatával, a turizmus hatásaival, a turizmus és a regionális fejlődés, illetve a turizmus és területfejlesztés kapcsolatával foglalkoznak és elérhetőségi vizsgálatokat végeznek.Üzleti Tudományok Intézete  

A Marketing és Vendéglátás Tanszék 2016. július 1-én alakult, amikor az Intézmény egyetemi campussá válásával szervezeti átalakításokra került sor. A Marketing és Vendéglátás Tanszék a turizmus, vendéglátás, gasztronómia, területfejlesztés, térségmenedzsment, regionális, európai uniós, valamint egyéb inter- és transzdiszciplináris területeken végez kutatási feladatokat. Emellett vállalati marketing kutatások területén is kiváló eredményeket értek el a kollegák. Az elmúlt évek főbb kutatási területei a köz és versenyszférához kapcsolódóan többek között a fogyasztói magatartás vizsgálata a Coca-Cola esetén, gyógyászati termékek, gyógynövényes krémek fogyasztási szokásainak elemzése, OTP Garancia Biztosító megbízásából kutatás lebonyolítása, iskolaválasztási szokások elemzése, Élményfürdők választási szokásainak vizsgálata, kisállat tartók preferenciáinak elemzése, bioenergetikai kutatások és felmérések készítése. A Tanszék részt vesz az intézményben folyó egyéb K+F+I feladatok ellátásában. Kiemelkedőnek tartjuk a tehetséggondozáshoz kapcsolódó tevékenységünket, minden évben az oktatóink által mentorált hallgatók sikereket érnek el a helyi és országos tanulmányi versenyeken. A tanszék oktatói rendszeresen publikálnak a campus gondozásában működő tudományos folyóiratokban. A Tanszék munkájához kapcsolódóan a KKASE- Sajtkészítők Egyesülete és az Eszterházy Károly Egyetem Károly Róbert Campusának közös szervezésében került megszervezésre az I. Sajtakadémia névre keresztelt konferencia.

A Menedzsment Tanszék szintén az egyetemmé válással egyidőben alakult. A tanszék oktatóinak egyéni kutatási tevékenysége a széles szakmai profilból eredően- sokféle tartalmú és formájú. A mezőgazdasági üzemek szerepe a társadalmi és gazdasági fejlettség alakulásában, és a fejlettség térbeli vizsgálata kistérségekben. A zöldséghajtatás méretökonómiai kérdései. Bioenergetikai logisztika kutatása. Fenntarthatósági rendszer kidolgozása és alkalmazása a bioenergetikai ágazatban. Foglalkoztatást növelő megújuló erőforrásokra alapozott üzleti modellek kidolgozása. Hátrányos helyzetűek lehetőségei térségünkben. Hely-specifikus növénytermelés közgazdasági összefüggései. Kockázatok feltérképezésének lehetséges módszerei, ezek hatékonysága. Kvalitatív és kvantitatív piackutatói vizsgálatok lebonyolítása. Lisztharmat elleni növényvédelmi technológiák és monitoring szolgáltatás fejlesztése, gazdaságilag jelentős növénykultúrákban. Roma kisebbség helyzete és lehetősége Gyöngyös városában. Szolgáltatásminőség vizsgálata a gyakorlatban. Vállalati erőforrás-tervezés informatikai támogatása. Vállalati információs rendszerek gyakorlatorientált oktatási lehetőségei. Vállalati sikeresség elemei, az innováció, a stratégiai gondolkodás szerepe, Vállalati stratégiai menedzsment.

A Pénzügyi és Számviteli Tanszék szintén 2016. július 1-én alakult. A tanszék munkája és munkatársai azonban összefonódnak az egyetem jogelőd intézményével és az itt folyó felsőoktatás történelmével. A Gazdaság és Társadalomtudományi Kar működésében mindvégig meghatározó szerepet képviselt a számviteli és pénzügyi területek oktatása, mely 2016. július elsejét követően töretlenül folytatódott.

A tanszék oktatóinak kutatási tevékenysége szorosan kapcsolódik a szakok működéséhez:

• Hitelintézetek működését befolyásoló kockázatok.
• Hitelintézetek pénzügyi termékeinek kockázatai, elemzésük módszerei.
• Kockázatok feltérképezésének lehetséges módszerei, ezek hatékonysága.
• Lakossági és vállalati finanszírozás aktuális kérdései, problémakörei.
• Az IFRS bevezetésének előnyei és hátrányai.
• Vállalkozások üzletvitelének számviteli feladatai.
• A számvitel és a társasági adórendszer kapcsolata a gyakorlatban.
• Vállalkozások éves beszámolóinak elemzése.
• A számviteli politika kialakítása.
• Vállalkozások önköltség-számítási gyakorlatának kialakítása és értékelése.Társadalomtudományi Intézet  

A Szociálpedagógia Tanszéken futó kutatási programok többnyire egyéni indíttatásúak, a témák - azon felül, hogy szorosan illeszkednek a képzés irányadó tartalmához - mindenekelőtt oktatóink szakmai érdeklődését tükrözik:
segítők érték és attitűdvizsgálata, pályaszocializáció, és szakmai identitás, csoportmunka lehetőségei a szociálpedagógus képzésben, közösségek szervezésének és működtetésének módszertani sajátosságai, az önismereti munka sajátosságai a képzésben, tanulási folyamat segítésének lehetőségei, hátrányos helyzet és a megküzdési stratégiák vizsgálata, a szociálpedagógia nemzetközi trendjei, a film, mint eszköz szerepe a szociálpedagógus tevékenységében, felsőoktatásban lévő hallgatók értékvizsgálata A jelenleg is zajló és a közelmúltban lezárt "össz-tanszéki kutatásainkat" nagyrészt a hátrányos helyzet köré rendeztük. A hátrányos helyzetet generáló és megerősítő tényezők feltárásán túl a lehetséges kitörési pontokat, sikeres mobilitási stratégiákat szeretnénk feltérképezni. Kutatásaink eredményeit igyekszünk az oktatásban is megjeleníteni, tananyagok, kurzusok születnek a publikációk mellett. Hasonlóan fontos törekvésünk, hogy a hallgatók tudományos érdeklődését, szakmai ismereteit is megjelenítsük a kutatások során. Ezek eredményeként a közelmúltban két tanulmánykötetünk jelentettünk meg. Jelenleg a "Hátrányos Helyzet Kutatóműhely" nevet viselő munkacsoport egy Észak-magyarországi térségre kiterjedő vizsgálatot folytat, melynek fő célkitűzése a térségben zajló beavatkozási programok hatékonyságának mérése. Ennek eredményei várhatóan a következő év elején kerülnek publikálásra.

A Társadalomismereti Tanszék munkatársainak kutatási tevékenysége elsősorban négy területre koncentrálódik: (1) A leszakadó térségek, perifériák gazdasági-társadalmi helyzete, munkaerő-piaci folyamatai; (2) A humán ellátórendszer működése, szociálpolitikai összefüggései; (3) Döntési folyamatok (központi és önkormányzati), vis maior, tervezéselméletek, tervezési gyakorlatok; (4) A szociálpedagógia társadalomelméleti, tudománytörténeti, szakmaelméleti, nevelésfilozófiai és etikai dimenziói.

A Társadalomtudományi Intézet főbb hazai és nemzetközi ágazati-szakmai és tudományos kapcsolatai:
- MTA Köztestület
- MTA Pedagógiai Bizottság, Szociálpedagógia Albizottság
- MRK Társadalomtudományi Bizottság
- Magyar Filozófiai Társaság
- Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság
- Pszichológiai Társaság
- Pszichológus Kamara
- Magyar Hipnózis Egyesület
- Magyar Pszichodráma Egyesület
- Imágó Egyesület
- EMDR Egyesület
- Magyar Daseinanalitikai Egyesület
- Logoterápia és Egzisztenciaanalízis Nemzetközi Tudományos Egyesület
- Logoterápia Alapítvány
- Viktor Frank Institut
- FESET tagjelöltség
- Aktív együttműködés folyóirat szerkesztésében: Szociálpedagógia (ISSN 2064-2709)


< Vissza