Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Kari Nemzetközi stratégia

Utolsó módosítás: 2017. március 06.

A Pedagógiai Kar nemzetközi stratégiája:

Nemzetköziesítés, mobilitás, kapcsolatfejlesztés, networking, idegennyelvű képzések

A Kar nemzetközi kapcsolatrendszeréről elmondhatjuk, hogy a Kar számos tudományos kapcsolatot tart fenn számos olyan nemzetközileg is jelentős intézménnyel, amelyek az egyes szervezeti egységek oktatási és kutatási profiljába illeszkednek. A karon az egyes tanszékek külföldi kapcsolatainak és együttműködéseinek száma körülbelül 60-ra tehető. A nemzetközi kapcsolatok jelentős részét együttműködési szerződések is bizonyítják, melyek száma közel 30. A kapcsolatok szélesítését és számuk gyarapodását nagymértékben elősegítik a munkatársak külföldi kapcsolatai és együttműködései, számuk körülbelül 200-ra tehető.
A kar 26 intézménnyel áll Erasmus-cserekapcsolatban, 15 különböző országban. Oktatóink és hallgatóink az elmúlt években többször vettek részt mobilitási programokban, illetve karunkra is érkeztek külföldi oktatók és hallgatók. Ezen a mobilitási formán kívül azonban egyéb csatornákon is zajlanak nemzetközi kapcsolataink.
A három napot meghaladó külföldi tanulmányutak száma viszonylag magas értéket mutat: kb. 90 különböző tanulmányúton vettek részt oktatóink az elmúlt években, illetve folyamatos igény is mutatkozik rá.
Idegen nyelvű kurzuskínálatunk az elmúlt években gyarapodott, ám intenzitása bármikor növelhető.
Humánerőforrás-kapacitásunk mértékének megfelelően mind kapcsolataink, mind idegen nyelvű kurzuskínálatunk fejlesztését, átalakítását folyamatosan napirenden tartjuk, a külső társadalmi változásokra és igényekre lehetőség szerint gyorsan reagálunk.

Kari vízió, stratégia, tervezés és vezetés, minőségbiztosítás

A Kari nemzetköziesítési stratégia tervezési folyamata, határidőzése, célkitűzései, monitoringja
Korábban a nemzetközi kapcsolatok építése a hagyományos csatornákon folyt, számszerűleg talán nem volt kiemelkedően magas, viszont intenzitása, tartalma és fenntarthatósága biztosítottnak látszott.
Az utóbbi években azonban változás állt be ezen a téren, hiszen karunkon – egy vezetői struktúraváltozásnak köszönhetően – megnövekedett a nemzetközi kapcsolatokra, elsősorban a tudományos életre fordított figyelem is. Kari stratégiai szinten is elindult a tervezés, melynek résztvevői: a dékán, a dékánhelyettesek, az intézetvezető és a tanszékvezetők. A megvalósításban a felsorolt személyek mellett a kar oktatói és hallgatói is részt vesznek.
A stratégia mindig a következő tanévre készül, de természetes módon hosszabb távú elképzelések is megjelennek a palettán. A feladatok ellátására kitűzött határidők aktuálisan változnak, erre nincsen általánosan kidolgozott protokoll. Célkitűzéseink között szerepel oktatóink és hallgatóink nemzetközi kapcsolatszerzési esélyeinek növelése, oktatóinknak a nemzetközi tudományos életbe való módszeres bevezetése, további oktatási és kutatási kapcsolatok kiépítése, külföldi vendégtanárok és előadók meghívása, külföldi hallgatók fogadása (nemcsak az Erasmus-program keretében, hanem bevételt termelő formában is). A nemzetköziesítési szempontok teljesülésének monitoringja a kar éves minőségbiztosítási jelentésében és az erre kijelölt dékánhelyettes tevékenységében valósul meg.

A nemzetközi ügyek kezelése a kari vezetési struktúrában, döntéshozatal
Karunkon – az intézményben egyedülálló módon – a nemzetközi, továbbá a tudományos ügyekért 2011 óta külön dékánhelyettes felel, akárcsak a hazai egyetemi felsőoktatási modellben. Minden kapcsolódó feladatért az illető személy felel, de döntéseit az általános és az oktatási terület felügyeletét ellátó másik dékánhelyettessel és természetesen a dékánnal közösen hozza meg. A döntéshozatalt megelőzően széles kari vezetői – és akár oktatói – körben történik meg az egyeztetés, hogy a demokratikus elvek a lehető legnagyobb mértékben valósulhassanak meg és a lehető legkevesebb egyéni érdek sérüljön.

A nemzetköziesítési tevékenység megjelenése a kari minőségbiztosításban
Karunkon minden évben minőségbiztosítási, önértékelési jelentés készül, amely a legkülönfélébb szempontok alapján vizsgálja a nemzetköziesítési tevékenység alakulását is. A vonatkozó paraméterek nemcsak a jelentés egyes alfejezeteinek képében, hanem a szövegben elszórt utalások formájában is megjelennek, ezzel is kifejezve, hogy ezt a tevékenységet csak integrált módon tudjuk elképzelni a kar mindennapi életében, nem pedig a többitől elkülönülő területként. Az éves jelentést követően javaslatokat teszünk a felmerülő problémák orvoslására, a törvényszerű módosításokra, a fejlesztendő kérdésekre, és törekszünk a jól működő folyamatok hosszú távú fenntartására.

A nemzetköziesítési tevékenység ösztönzési rendszere, sajátosságai a karon
Az ösztönzést általánosságban kizárólag a nemzetközi tapasztalatszerzés és az egyéni előmenetel fontosságára irányuló személyes igényfelkeltéssel tudjuk megvalósítani. Kollégáink figyelmét felhívjuk különféle pályázati és ösztöndíj-lehetőségekre is. Többen sikeresen élnek is ezekkel. Oktatóinkat biztatjuk nemzetközi konferenciákon idegen nyelvű előadások megtartására és idegen nyelvű tanulmányok írására, megjelentetésére.
Az intézmény által biztosított éves külügyi keret mértékének megfelelően – ügyelve a lehető legegyenletesebb elosztásra – támogatjuk oktatóink külföldi konferenciákon való részvételét.

Nemzetköziesítés a kar oktatási tevékenységében

Kínálat nemzetközi diákoknak
Karunk az elmúlt években az alábbi idegen nyelvű kurzusokat kínálta nemzetközi hallgatóink számára (csak számszerű adatok):

A Nemzetközi Kapcsolatok Központja rendelkezik azzal a listával, amely karunkról érkezett, és az oktatóink által idegen nyelven potenciálisan tartható kurzusok ennél sokkal bővebb kínálatát tartalmazza.

Kifelé irányuló mobilitás
ld. Erasmus almenü

Nemzetköziesítés a kari tantervekben, tananyagokban
Igény esetén minden tanszékünk és kutatási egységünk készen áll arra, hogy idegen nyelven (angol, német) nyújtson kurzusokat, illetve végezzen kutatási tevékenységet.
Pályázati aktivitásaink során többször végeztünk tananyagfejlesztést az elmúlt években, ennek eredményei a TÁMOP-4.1.2-08/A pályázati konstrukcióban készült jegyzetek (43 db magyar nyelvű + 3 db angol nyelvű) informatikus könyvtáros területen és a TÁMOP-4.1.2.A konstrukció folytatása során készült elektronikus tananyagok (34 db magyar nyelvű + 3 db angol nyelvű) a borászati képzés területén.

Külföldön kínált programok
Külföldön kínált programjaink nagy része magyar nyelvű, ami elsősorban a szomszédos országok magyar nyelven oktató felsőokatatási intézményeiben történő tanítást foglalja magában. Idegen nyelven néhány kollégánk tanít Erasmus-oktatóként, illetve meghívott előadóként egyetemi és doktori kurzusokon (pl. Bécs, Bologna, Lyon, Párizs).
Formálódóban van az Open University Malaysiával egy közös diplomát adó képzés külföldi helyszínnel, illetve jelenleg három brüsszeli pályázatunk is elbírálás alatt van, ahol külföldi partnerekkel valósítanánk meg oktatási és kutatási programokat.

Speciális kari szintű oktatási egyezmények, networking
A Kar 26 intézménnyel áll Erasmus-cserekapcsolatban, 15 különböző országban. Oktatóink és hallgatóink az elmúlt években többször vettek részt mobilitási programokban, illetve karunkra is érkeztek külföldi oktatók és hallgatók.

Nemzetköziesítés a kar kutatási tevékenységében

Kutatási eredmények: kari pályázatok és projektek, publikációk, szabadalmak
Karunkon az elmúlt időszakban növekedett az olyan pályázatok száma, ahol külföldi partnerek is részt vettek/vesznek a megvalósításban. Mivel a HORIZON2020 pályázati ciklusban a nemzetközi kooperáció alapvető elvárás, így a jövőben még fokozottabban ügyelnünk kell erre a szempontra. A közelmúltban lezárult, de még öt évig fenntartandó TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0008 IKT a tudás és tanulás világában – humán teljesítménytechnológiai (Human Performance Technology) kutatások és képzésfejlesztés című projektben lezajlott egy FP7-es holland partnerrel tartós kapcsolat kiépítése.
A kutatói aktivitás mérését immár megbízhatóan ellátja a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT), bár nagy eltéréseket eredményeznek a valóshoz képest rosszul besorolt tételek.

Az oktatók-kutatók nemzetközi elismertsége, hatása
Oktatóink-kutatóink nemzetközi elismertsége legegyszerűbben az MTMT idézettségi mutatója alapján adatolható. ennek ismeretében elmondhatjuk, hogy karunk akadémikus és MTA doktori címmel rendelkező oktatói állnak a lista élén, őket követi néhány, nemzetközi színtéren is jelen lévő vezető oktató és pályázatra alkalmazott kutató. Nem vezetői státuszban lévő oktatóink ez irányú tevékenysége a legtöbb esetben még ösztönzésre szorul.

Kutatási célú kari egyezmények, megállapodások, networking
A személyes részvétel nemzetközi kutatási pályázatokban és a személyes networking még mindig jellemzőbb, mint az intézményközi megállapodások.

Kari szintű nemzetköziesítési szolgáltatások

A ki- és befelé irányuló hallgatói és oktatói mobilitásokhoz tartozó kari szolgáltatások
Oktatóink és hallgatóink ki- és befelé irányuló mobilitási kéréseit, amennyiben eljutnak hozzánk, a lehetőségeinkhez képest támogatjuk. Ami az érintett tevékenységek során mindig biztos pont: a résztvevőktől beszámolási kötelezettséget (írásos beszámoló, szóbeli élménybeszámoló előadás és vetítés formájában) várunk el, amit a kar – egyéb lehetőségek híján – intézményen belüli disszeminációval, helyszín biztosításával és nézőközönség toborzásával honorál.

A nemzetköziesítést segítő kari infrastruktúra
Karunk infrastruktúrája messzemenően képes kielégíteni a nemzetköziesítést szolgáló igényeket. A Líceum Televízió eszközei, a Médiainformatika Intézet filmstúdiója és modern számítógépes termei, a videokonferenciák lebonyolítására alkalmas berendezések, a tolmácsoláshoz szükséges eszközök stb. mind-mind a nemzetköziesítés szolgálatába állíthatók. Hasznosíthatóságukról számos, (offline és online) sikeresen lebonyolított nemzetközi rendezvény tanúskodik.

Kari diákszervezetek, önálló szervezetek szerepe
Karunkon létezik egy olyan hallgatói segítő szolgálat (KoMeTi), amely a külföldi hallgatókat is szeretettel várja, ha problémáik akadnak magyarországi tartózkodásuk során.


< Vissza