Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Tájékoztató - 2020/2021. tanév II. félév

Utolsó módosítás: 2020. december 16.

Tájékoztató a 2020/2021-es tanév tavaszi félévére történő bejelentkezésről felsőbb éves hallgatóknak

ÜGYFÉLFOGADÁSI REND

Tájékoztatom, hogy az Oktatási Főigazgatóságon a hallgatói ügyfélfogadás 2020. december 21-től 2021. január 4-ig szünetel.
A hallgatói pénzügyi utalások esetében a 2020. december 17-én utalt tételek kerülnek még az idei évben beolvasásra. Fentiek tükrében kérem időben gondoskodjanak arról, hogy a gyűjtőszámlájukon az esetleges felmerülő költségek összege rendelkezésre álljon.

TANEGYSÉGFELVÉTEL
Előzetes tanegység-felvétel a Neptunban:
• Nappali tagozaton:
december 14-én 9.30-tól december 18. 12.00 óráig
• Levelező és távoktatás tagozaton:
december 15-én 9.30-tól december 18. 12.00 óráig

Tanegység-felvétel véglegesítése:
Valamennyi tagozaton: 2021. január 25-én 10 órától február 5-én 12 óráig

Felhívom a figyelmet arra, hogy a Hallgatói követelményrendszer értelmében ugyanazon tanegység 3. és további felvétele esetén fizetendő díj: 4000 Ft/tanegység. A hallgatói jogokat és kötelezettségeket is tartalmazó szabályzat a Hallgatói Követelményrendszer minden hallgató számára elérhető, az alábbi link alól letölthető: https://uni-eszterhazy.hu/public/uploads/hkr-2019-julius-jav_5d64c9b19a4ac.pdf 

OKTATÁS
Az Egyetemi Tanács döntése értelmében a tavaszi félévben nappali tagozaton jelenléti, míg levelező tagozaton online oktatást tervezünk (az őszi félévvel megegyező módon), mely az aktuális járványügyi helyzetnek megfelelően változhat.
Első tanítási nap nappali tagozaton: 2021. február 1.

BEJELENTKEZÉS
A hallgatóknak a Neptun rendszeren keresztül nyilatkozniuk kell a tanulmányi státuszukról, arról, hogy az adott félévben aktív vagy passzív státuszban kívánják tanulmányaikat folytatni.
A bejelentkezési folyamat leírása az alábbi linkről letölthető:
https://iig.uni-eszterhazy.hu/download/6HWA3hoMibZWkO9iHC02YCZF376C9IpLgB66XdjE 
Kérem, olvassa el figyelmesen és a leírásnak megfelelően a bejelentkezési időszakban állítsa be tanulmányi státuszát!
A bejelentkezésre (aktív vagy passzív státusz bejelentésére) 2021. január 25-én 10 órától február 5-én 11 óráig biztosítunk lehetőséget!
Felhívom a figyelmet, hogy a passzív félévről (a hallgatói jogviszony szüneteltetéséről) is nyilatkozni kell a fenti leírásnak megfelelően.

FIZETÉSI HATÁRIDŐ
A költségtérítési/önköltségi díj első részletének befizetésének határideje: január 22.
• számlakérő lapok beérkezési határideje a TO Pénzügyi és Neptun Irodájához (3300 Eger, Egészségház u. 4.): január 22.
• Diákhitel engedményezés intézése az egri campuson a TO Pénzügyi és Neptun Irodájánál, más campus esetében az oktatási irodánál/csoportnál: január 22.

A TVSZ 23.§ (8) bekezdése értelmében amennyiben a hallgató a tárgyfelvétel véglegesítési időszakának első napjáig (január 25-ig) fennálló fizetési kötelezettségét nem teljesíti, az Oktatási Főigazgatóság munkatársai törlik az adott félévre felvett tanegységeit. Ez esetben a hallgató hallgatói jogviszonyát az adott félévben hivatalból – amennyiben a két egybefüggő passzív félév lehetőségét nem merítette ki -szüneteltetni kell (kivéve 26.§ (8) bekezdés esetében).

ZÁRÓVIZSGA JELENTKEZÉS
Végzős (utolsó féléves) hallgatók 2021 júniusi záróvizsgára jelentkezésének időszaka a Neptunban (Ügyintézés/Záróvizsgák menüpont): 2021. január 25-február 5-ig.

Szakváltoztatási, tagozatváltoztatási illetve telephelyváltoztatási kérelmek beadási határideje: 2021. január 20. (Neptun/Ügyintézés/Kérvények)

ÁTSOROLÁS

Önköltséges/költségtérítéses finanszírozási formára való átsorolásra hivatalból 4 okból kerül sor:
a) 2016/2017-es tanévet megelőzően tanulmányaikat megkezdő hallgatók esetében az Egyetem a tanév végén megvizsgálja, hogy az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem szerezte meg legalább az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség ötven százalékát,
b) az Egyetem a tanév végén megvizsgálja, hogy a 2016/2017-es tanévben vagy az követően tanulmányaikat megkezdő hallgatók esetében az Nftv.48.§ (2) szerint, ha a hallgató utolsó két olyan félév átlagában, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem szerzett meg legalább 18 kreditet (azaz a tanév során legalább 36 kreditet), vagy a két vizsgált félév átlagában nem érte el a 3,5-ös (agrár, gazdaságtudományok, informatika, természettudományi képzési területen 3,00) súlyozott tanulmányi átlagot.
c) Nftv. 47.§ (3) alapján, ha a hallgató a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott támogatási idő + 2 félév alatt tanulmányait nem tudja befejezni, tanulmányait költségtérítéses/önköltséges képzési formában folytathatja akkor is, ha az Nftv. 47.§ (1) bekezdés szerinti maximum 12 félév állami támogatási időt egyébként még nem merítette ki.
d) Nftv. 47.§ (1) bekezdés szerinti maximum 12 államilag támogatható félévet túllépi.

HALLGATÓI JOGVISZONY MEGSZŰNTETÉS
Az Egyetem az alábbi esetek fennállás esetén egyoldalú nyilatkozattal megszünteti annak a hallgatónak a hallgatói jogviszonyát, aki:
• egymást követő harmadik alkalommal nem jelentkezett be a következő tanulmányi félévre, vagy a hallgatói jogviszony szünetelését követően nem kezdi meg tanulmányait,
• az azonos tanegységből tett sikertelen javító, és ismétlő javító vizsgáinak összesített száma eléri az ötöt,
• a tanulmányi idő lejártával,
• a 2016/2017. tanévben vagy azt követően tanulmányaikat megkezdő hallgatók esetében, ha a tanulmányok megkezdését követő első két félévben nem teljesít legalább tizenöt kreditet, a második félév vizsgaidőszakának utolsó napjáig,
• a 2016/2017. tanévben vagy azt követően tanulmányaikat megkezdő hallgatók esetében, az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, tanulmányi eredménye nem érte el a 2,0 súlyozott tanulmányi átlagot,
• a hallgató hallgatói jogviszonyát – fizetési hátralék miatt – a rektor a hallgató eredménytelen felszólítása és a hallgató szociális helyzetének vizsgálata után megszünteti, a megszüntetés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján,
• mesterképzésben az első két félév alatt nem teljesíti a bemeneti követelményként előírt tantárgyakat.
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 59. § (3) bekezdése alapján a hallgatói jogviszony megszüntetése abban az esetben lehetséges, ha a hallgatót előzetesen írásban felhívták arra, hogy, hogy kötelezettségének a megadott határidőig tegyen eleget és tájékoztatták a mulasztás jogkövetkezményeiről. A jogszabályban rögzítetteknek megfelelően eljárva ezen megkereséssel felhívom a hallgató figyelmét kötelezettségeire és a mulasztás jogkövetkezményeire.

Eger, 2020. december 8.

Varga Csilla sk.
osztályvezető

 


< Vissza