Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Kutatási egységek

Utolsó módosítás: 2018. június 18.

Karunkon az alábbi kutatóközpontok és -csoportok működnek:

Az Eszterházy Károly Egyetem Pedagógiai Karán a 2017/2018 tanévben az alábbi kutatócsoportok alakultak:

Campus Intézet Kutatócsoport Beszámoló
Egri Campus Médiainformatika Intézet IKT kutatócsoport Letölthető dokumentum
Neveléstudományi Intézet, Andragógiai és Közművelődési Tanszék Közösségi művelődés a társadalmi térben Kutatócsoport  
Neveléstudományi Intézet, Pedagógia Tanszék Az óvoda-iskola átmenet kutatócsoport Letölthető dokumentum
Gyógypedagógiai Tanszék Gyógypedagógiai és fogyatékosságtudományi Kutatócsoport  
Sárospataki Comenius Campus Humán Tudományok Intézete Comenius Kommunikációs Kutatócsoport Letölthető dokumentum

Az egyes kutatócsoportok éves beszámolói a fenti táblázat beszámoló oszlopában lévő letölthető dokumentumra kattintva nyithatók meg.

 

A Pedagógiai Kar oktatói kutatócsoporttól függetlenül is folytatnak tudományos tevékenységet. A Kar oktatóinak kutatói érdeklődését jól demonstrálja az alábbi sokszínű kutatási témamegjelölés:

• A digitális könyvtárpedagógia időszerű kérdései, és fejlesztésének lehetőségei
• A felsőoktatási tehetséggondozás legfontosabb fejlesztendő kompetenciái
• A gyermek irodalom hatása a kisgyermekkori nyelvoktatásra
• A hagyományok jelentőségének vizsgálata napjainkban
• A hatékony pedagógiai kommunikáció és gyakorlati fontossága (retorikai-stilisztikai megközelítésben) Médiatudatosság kérdése napjainkban
• A jövő-orientáció a különböző generációk esetében
• A kisgyermeknevelők pedgagógiai tervezésének sajátosságai
• A kommunikációs képességfejlesztés lehetőségei az óvodában
• A korai iskolaelhagyás problematikájának pszichológiai szempontból történő kutatása.
• A korai mozgásfejlődés hatása a kognitív képességek fejlődésére
• A közösségek művelődése egykor és ma (folyamatosan tanszéki kutatáshoz kötődően)
• A közösségszervezés új perspektívái
• A Kutatás 2.0 és a tudományos könyvtárak
• A magyar mese igazsága
• A mai fiatalok argumentációs kultúrája
• A Munkásőrség Szolnok megyében (1957-1989), önálló kötet, már megkezdett levéltári kutatás alapján
• A művelődéshez való jog érvényesülése a közösségi művelődés vonatkozásában
• A pécsi katolikus hitbuzgalmi társulatok a 19-20. században
• A pedagógiai szakszolgálatok szerepe a köznevelésben
• A reziliencia fejlesztése
• A színpadi mű hermeneutikája
• A tanári professzionalizáció előtörténete Magyarországon és Közép-Európában
• A tanulási zavar társadalmi összefüggései.
• A tehetséggondozás hazai helyzete
• A Tiszáninneni Református Egyházkerület lelkészi adattára
• A tudományos kreativitás személyiségbeli összetevői
• Akadálymentesség
• Alsó tagozatos gyerekek olvasás-értésének fejlesztése mobil infokommunikációs eszközökkel
• Antropogén tevékenység környezetre gyakorolt hatásának vizsgálata
• Az Államvédelmi Hatóság Szolnok megyében, levéltári kutatás
Jászberény XX. századi történelme, már megkezdett folytatólagos kutatás továbbvitele
Jászberény kulturális öröksége, már megkezdett jegyzetírás befejezése
• Az angol nyelv tanításának hatékonysága a kéttannyelvű iskolákban
• Az előítéletek csökkentésének lehetőségei a pedagógusok, ill. a segítő szakmában dolgozók körében
• Az eltűnt hiány nyomában
• Az IKT eszközök sikeres integrálása az irodalomtanítás folyamatába
• Az IKT-használattal kapcsolatos kontroll
• Az improvizáció művészete a zenében és a képzőművészetben
• Az informatika alkalmazási lehetőségei a matematika tanításában
• Az interkulturális kontaktusok hatása a nyelvtanulói motivációra
• Az önkéntesség pszichológiai hátterének empirikus vizsgálata
• Az SNI-s tanulók igényei a digitális oktatásban
• Borderline személyiségszerveződés serdülőknél
• Csecsemő és kisgyermeknevelő, valamint Óvodapedagógus hallgatók egészségfelmérése és attitűd változásainak vizsgálata Egészséges életmód, életvezetés tárgy hallgatása után.
• Digitális átállás a közgyűjteményekben
• Digitális átállás a köznevelésben
• Digitális Átállás Koefficiens kidolgozása
• Digitális átállás, digitális kompetencia elemzés
• Digitális eszközök integrálása az idegennyelv-tanításba
• Digitális pedagógiai eszközök használata a gyermekkorban
• Drogprevenció a közoktatásban
• EEG készülékkel történő agyi hullámok mérése feladatvégzés közben
• E-learning tananyagok beválásvizsgálata
• Elektronikus tanulási környezetek a köznevelésben és a közgyűjteményekben
• Életkorok pedagógiája
• Elsősegélynyújtó ismeretek vizsgálata a pedagógus képzésben
• Erasmus+ mobilitás
• Értékelés feladatának újszerű megközelítései
• Érveléselmélet és -elemzés
• Etikai lehetőségek a kortársa filozófiában
• Eye-Tracker készülékkel történő webergonómiai mérések
• Gyakorlatorientált szakképzés
• Gyenge narratívák Gerhard Richter és Eric Fischl sorozataiban
• Gyermekinformatika
• Hátrányos helyzet
• Heidegger filozófiájának korai periódusa
• Humánteljesítmény technológiák a könyvtárban
• Idézetek, utalások a kortárs festészetben
• Információs műveltség az iskolában: elmélet és gyakorlat
• Információs műveltség és a pedagógusképzés kapcsolata
• Interkulturális érzékenyítés/interkulturális kommunikáció/interkulturalitás
• Iskolai kiégés hátterének kutatása középiskolások a felsőoktatásban tanulóknál
• Karizmatikus tanár személyiségképe
• Képességfejlesztésbe ágyazott diagnosztikai lehetőségek
• Két tanítási nyelvű oktatás
• Kisgyermekkori idegen nyelvi fejlesztés szociokulturális vonatkozásai
• Kisgyermeknevelők identitásváltozása a pedagógus életpálya modell kiterjedésével
• Kognitív fejlődés
• Kooperatív struktúrák, projektmódszer a felsőoktatásban
• Koragyermekkori nevelői kihívások a gyermekek IKT használata kapcsán
• Kortárs magyar képzőművészet
• Könyvtártörténeti kutatások
• Közösségek egykor és ma (helyi közösségek)
• Közösségek művelődése egykor és ma
• Kreativitásra-produktivitásra ösztönző módszerek a magyarórákon
• Különböző eszközök pl. LEGO alkalmazhatóságának vizsgálata matematikaórán
• Külső környezeti nevelési helyszínek a tanítóképzésben
• Kvalitatív Komparatív Analízis módszerének új alkalmazási területei
• Lélektani hadviselés
• Magyarországi CD-ROM kiadás története
• Matematika módszertan: játékok szerepe a matematikaoktatásban
• Médiatudatosságra nevelés kisgyermek és óvodáskorban
• Megküzdés
• Metaforakutatás alkalmazása a pedagógusképzésben
• Mobil eszközök módszertani fejlesztési lehetőségei és beválás vizsgálatuk
• Módszertani kincstár létrehozása digitális és nem digitális eszközök használatával a matematika oktatás hatékonyságának növelése érdekében
• Motívum vándorlás a 19. századi magyar keménycserép művészetben
• Multimédiás programok, alkalmazások az oktatásban
• Művészettel nevelés
• Nemzetközi összehasonlító nyelvpedagógia, oktatáspolitika
• Net-generáció
• Olvasóvá nevelés, olvasási szokások, attitűd különböző korosztályokban
• Otthontalan terek, kísérteties helyek, nem-helyek – helyidentitás
• Óvodások kognitív fejlődésének vizsgálata
• Óvodások tájékozódásának vizsgálata
• Pedagógiai nézetek formálódása a koragyermekkori nevelésben
• Pedagógusjelöltek és gyakornokok módszertani adaptivitásának longitudinális vizsgálata
• Pedagógusképzés
• Pedagógusképzés
• Persián Ádám egyházügyi kormánybiztos emlékiratának sajtó alá rendezése
• Progresszív tanítást-tanulást támogató elektronikus felületek Magyarországon és külföldön, ezek tesztelése
• Progresszív tanulási módszerek Magyarországon és külföldön
• Speciális pedagógiai feladatok
• SPM és APM intelligenciatesztek Stanine-skála alapú értékelő tábláinak kidolgozása középiskolás korosztály vizsgálata számára
• STEM módszer
• STEM-területek az oktatásban
• Szabó Lőrinc tanítása az irodalomórákon
• Szabó Magda gyermekirodalmi műveinek intertextuális vizsgálata
• Szakfordítás-kutatás
• Színház az oktatásban.
• Színházi kultúrák kölcsönhatásai
• Szociálpszichológiai kísérletek gyermekkorban
• Tanító-és óvodapedagógus szakos hallgatók nézeteinek vizsgálata
• Tanítószakos hallgatók módszertani adaptivitása

A Pedagógiai Kar jogelőd Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar korábbi kutatási egységei itt letölthetőek.

 


< Vissza