Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

2013

Utolsó módosítás: 2014. szeptember 15.

2013-ban a díjat kapta: Dr. Dobos Anna

Dr. Dobos Anna

1992-ben, mint történelem-földrajz szakos középiskolai tanár végeztem Debrecenben a Kossuth Lajos Tudományegyetemen. Egyetemi tanulmányaim alatt, mint demonstrátor vettem részt az Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék kutatói és oktatói munkájában, ahol Prof. Dr. Pinczés Zoltán vezetésével tájökológiai kutatásokba és az egyes kontinensek és Magyarország természetföldrajzi oktatásába tekinthettem be. Kutató munkámat alluviális üledékek szedimentológiai vizsgálatával kezdtem, s 1991-ben a XX. OTDK-án, Pécsett "Alluviális üledékek vizsgálata a Hór-völgyében" című előadásommal és dolgozatommal a Geomorfológiai Szekcióban I. helyezést értem el. Egyetemi tanulmányaim befejezését követően a Tudományos Minősítő Bizottságnál tett vizsgám alapján először belső egyetemi ösztöndíjas (1992-1994), majd PhD-ösztöndíjas (1994-1996) lettem. Érdeklődésem középpontjába a Hór-völgy negyedidőszaki üledékeinek vizsgálata és a völgy kialakulásának felszínfejlődési rekonstrukciója állt. Mivel kutatásaim során a Bükk hegység felszínfejlődésével és különböző természetföldrajzi folyamatok értelmezésével (periglaciális, glaciális, karsztos, fluviális, eolikus, abráziós, tömegmozgásos formaképződések) foglalkoztam számos külföldi országba látogattam el, hogy az ott zajló aktív felszínformáló folyamatokat és a kialakult formakincset tanulmányozhassam a KLTE CSAVAR-GO Klub és a Kék Bolygó Egyesület vezetőjeként (pl.: európai országok, Törökország, Szíria, Jordánia, Izrael, India). 1993-1994-ben Angliában a Nottingham Trent University-n, mint posztgraduális hallgató folytattam tanulmányaimat, ahol földrajzi és környezetvédelmi kurzusokon vettem részt. PhD-ösztöndíjam során kutatási eredményeimről az Universitas Alapítvány, a Leidenfrost Alapítvány és a Pro Regione Alapítvány kutatói pályázataiban számoltam be. 1994-1998 között OTKA pályázatom témája "A Hór-völgy fejlődéstörténete és tájértékelése" volt. 1995-ben vezetője voltam annak az expedíciónak, amely a Kék Bolygó Egyesület és a TV Picon közreműködésével 10 részes dokumentumfilmet készített India természeti és kultúrtörténeti értékeiről. Az elkészített filmeket 1998-ban a Nyíregyházi TV és a Duna Televízió is műsorára tűzte.

PhD-ösztöndíjam lezárultával közvetlenül az egri Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola Környezettudományi Tanszékére kerültem főiskolai adjunktusként. 1996-tól, mint a FALCO-csoport vezetője és TDK-tanára vettem részt a hallgatók tudományos felkészítésében, s 1996-1998 között tanszékvezető-helyettesi megbízást kaptam. 1996-1998 között elvégeztem a Kossuth Lajos Tudományegyetem (TTK) angol-magyar geográfus szakfordító szakát, s tanulmányaimat summa cum laude minősítéssel zártam.

PhD-disszertációmat "A Hór-völgy fejlődéstörténete és természetvédelmi szempontú tájanalízise" címmel, summa cum laude minősítéssel védtem meg 2001. márciusában a Debreceni Egyetemen. 2001-ben főiskolai docensi kinevezést kaptam. PhD. disszertációm védését követően kutatási érdeklődésem tovább gazdagodott. Egyrészt geomorfológiai és természetvédelmi alapkutatásokkal foglalkoztam (geológiai, geomorfológiai és kultúrtörténeti értékek magyarországi és külföldi kataszterezése), másrészt alkalmazott tájtörténeti, tájhasználat-változási kutatásokat végeztem Cserépfalun és a Nagy-Eged hegy környezetében. 2002 és 2005 között "Az átmeneti (puffer)-zóna geológiai értékvédelemben játszott szerepének bemutatása az Egri-Bükkalja mintaterülete alapján" című OTKA pályázatomban a Bükkalja geológiai és geomorfológiai értékeinek felmérésével, jelenlegi helyzetével foglalkoztam. 2003-2006 között, a MTA Bolyai János kutatói ösztöndíjam középpontjában a Bükkalja felszínfejlődésének és természetvédelmi szempontú értékfelmérésének kutatása állt. Elért eredményeimet a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai Emlék Plakettel díjazta (2007). Hallgatóimmal folyamatosan tárjuk fel a Bükkalja és a Bükk hegység helyi és országos védelem alatt álló területeit, tájértékeit.

Nemzetközi együttműködés keretében 3 hallgatóm vett részt az Európai Önkéntes Szolgálat (EVS) finnországi, spanyol és belgiumi szakmai képzéseiben, munkáiban. 2006-2012 között az EKF TDK Bizottságában bizottsági tagként tevékenykedtem. 2010-től rektori megbízás révén a Tájkutatások – Természetvédelem Tehetséggondozó Műhely vezetője lettem. 2013-tól a Földrajz- és Környezettudományi Intézet TÁMOP kutatásai keretében a Bükkalja talajainak adottságaival, a negyedidőszaki üledékek szemcseanalízisével foglalkozom. 2013 óta tereptanárként koordinálom a nyári gyakorlatokon a talajszelvények feltárását és a laboratóriumi munkákat a földrajz és környezettan szakos hallgatók számára. Kutatómunkám eredményeit folyamatosan publikálom hazai és nemzetközi folyóiratokban, konferencia kiadványokban. Aktívan veszek részt kutatási témáimhoz kapcsolódóan nemzetközi (26) és hazai konferenciákon (46). Geomorfológiai és természetvédelmi tanulmányútjaimról 16 ismeretterjesztő előadást tartottam.

Az Intézményi Környezettudományi Szekció Házi TDK keretében 49 hallgatóm vett részt tudományos konferencián (I. helyezés: 10 fő, II. helyezés: 9 fő, III. helyezés: 8 fő, 1 különdíj). Az OTDK-n 13 hallgatóm (III. helyezés: 4 fő, 2 különdíj), az OFKD-n 8 hallgatóm (II. helyezés: 1 fő, III. helyezés: 1 fő, IV. helyezés: 2 fő, 3 különdíj) indult el, míg egyéb hazai vagy nemzetközi konferencián 22 hallgatóm vett részt önálló kutatási témákkal. 2010-ben és 2011-ben a Tájkutatások - Természetvédelem Tehetséggondozó Műhely megalakulásakor az Oktatásért Közalapítvány támogatásával 6 illetve 7 hallgató tudományos vezetését vállaltam, kutatási eredményeinkből 3 szerkesztett könyvet adtunk ki. Aktívan veszek részt szakdolgozatok témavezetésében is (Nappali tagozat: 32 fő, Levelező tagozat: 21 fő, egyéb felsőoktatási intézményben: 3 fő).

Oktatói tevékenységem sokrétű. A Kossuth Lajos Tudományegyetemen (1992-1996), a geográfus szakképzésben PhD-ösztöndíjasként az alábbi tantárgyakat oktattam: Regionális természeti földrajz szeminárium: Ázsia, Ausztrália, Európa; Magyarország tájai.

Főiskolai oktató tevékenységem az alábbi tantárgyakra terjed ki (1996-2014): A környezetvédelem földtudományi alapjai (ea., gyak.), Klímatológia (ea.), Környezetvédelem és társadalom (ea.), Magyarország tájai (speciál kollégium), Földtudományi gyakorlatok, Földtudományi ismeretek (ea.), Ember és környezete (ea.), Természetjárás és túravezetés (ea., gyak.), Környezeti földtudomány (ea., gyak.), Éghajlattan (ea.), Kőzetek és ásványok (gyak.), Környezetvizsgáló módszerek I. (ea., gyak.), Táj- és településföldrajz (ea.), Táj- és Településértékelés (gyak.), Terepgyakorlatok, Geomorphology ea. (angol nyelvű kurzus ERASMUS-hallgatók számára, 2013/2014 I. félév).

A Debreceni Egyetemen a Habilitációs eljárás keretében (2007-2008) oktatott tantárgyaim az alábbiak voltak: Magyarország tájai, Tájdegradáció és Tájfejlődés (PhD-kurzus), Ökofilozófia.

1995-1998 között a debreceni Kék Bolygó Egyesület elnöke voltam. 1996-tól a Magyar Földrajzi Társaság és az IAG – International Association of Geomorphologists tagja vagyok. 1997-2007 között az Életfa Környezetvédelmi Szövetség tagjaként a FALCO-Csoport érdekeit képviseltem a szervezeten belül. 1997-ben a Magyar Természetbarát Szövetség tagja voltam. 2003 óta – megkeresésre - a Hübners Who is Who (Magyarország) és 2010 óta a Marquis Who is Who (USA) tagja vagyok. 1996-tól, mint a FALCO-Csoport vezetője, majd 2010-től az EKF Tájkutatások – Természetvédelem Tehetséggondozó és Kutató Műhely vezetőjeként segítem a hallgatók tudományos diákköri felkészülését az Eszterházy Károly Főiskolán. 2012-től az International Danubian Research Centre (IDRC) alapító tagja vagyok.

Oktatói és kutatói munkám elismeréseként vehettem át a Magyar Földrajzi Társaság Pro Geographia Kitüntetését (2005, Miskolc), a MTA Bolyai Emlék Plakettjét (2007, Budapest) és az EKF Tengercsepp Díját (2013, Eger). E díjak csak a közös munka eredményeként születhettek meg, így ezeket valamennyi hallgatómnak, kollégámnak és kutatótársamnak is köszönök.


< Vissza