Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Rendkívüli közlemény

Utolsó módosítás: 2019. augusztus 17.

Tájékoztató a 2019/20-as tanévre történő bejelentkezésről felsőbb éves hallgatóknak.

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy az Eszterházy Károly Egyetem Szenátusa módosította a Hallgatói követelményrendszert, mely elérhető az uni-eszterhazy.hu oldalon a Közlemények/Szabályzatok menüpontban.

Módosításra került a félévre való bejelentkezés módja is, mely szerint a hallgatóknak a Neptun rendszeren keresztül nyilatkoznia kell a tanulmányi státuszukról, hogy az adott félévben aktív vagy passzív státuszban kívánják tanulmányaikat folytatni.

A bejelentkezési folyamat leírása az alábbi linkről letölthető:
https://iig.uni-eszterhazy.hu/download/1URN4x3bR0H8mp8ln49mUK2UqoeRC8e8oYJV7379

Kérem olvassa el figyelmesen és a leírásnak megfelelően a bejelentkezési időszakban állítsa be tanulmányi státuszát!

A bejelentkezésre (aktív vagy passzív státusz bejelentésére) 2019. szeptember 1-jén 8:30-tól 2019. szeptember 13-án 11:00 óráig biztosítunk lehetőséget!

Az aktív jogviszony létesítéséhez a nyilatkozaton kívül továbbra is szükséges a tanegység-felvétel is. Ezért felhívom a figyelmét, hogy tanegység-felvételre, tanegység-felvétel véglegesítésére valamennyi tagozaton a regisztrációs időszakban 2019. szeptember 2-án 10:00 órától szeptember 13-án 12:00 óráig lesz lehetőségük. A regisztrációs időszakot követően 2019. szeptember 14-től 2019. október 4-ig csak a Neptun rendszerben elektronikus kérelem alapján, igazgatási díj megfizetése mellett lehet tanegységet felvenni és leadni.

Felhívom a figyelmüket, hogy a passzív félévről (hallgatói jogviszony szüneteltetéséről) is nyilatkozni kell a fenti leírásnak megfelelően. Így a korábbi félévektől eltérően a passzív félévre történő bejelentkezés esetében a regisztrációs időszakban, nem kell kérvényt benyújtani a hallgatói jogviszony szüneteltetésére vonatkozóan. A regisztrációs időn túl továbbra is a Neptunban beadott elektronikus formában kérhető a jogviszony szüneteltetése.

A konzultációk időpontjai (levelező és távoktatás tagozaton) a Neptun órarend menüjében tekinthetők meg a tárgyfelvételt követően.

Első tanítási nap nappali tagozaton: 2019. szeptember 9.

Minden hallgató köteles a bejelentkezés során a Neptun rendszerben szereplő személyes adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul bejelenteni, ennek elmulasztásából származó hátránya a hallgatót terheli. Az adatokban történő változásokat a Neptun rendszerben az Ügyintézés/Kérvények menüpontban az "Adatváltoztatás" nyomtatványon kell benyújtani.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a Hallgatói követelményrendszer értelmében ugyanazon tanegység 3. és további felvétele esetén fizetendő díj: 4000 Ft/tanegység. Továbbá változott 2018 szeptemberétől a vizsgáról való igazolatlan távollét díjazása is.

Szakváltoztatási, tagozatváltoztatási illetve telephelyváltoztatási kérelmek beadási határideje: 2019. augusztus 20.

Az Egyetem az alábbi esetek fennállás esetén egyoldalú nyilatkozattal megszünteti annak a hallgatónak a hallgatói jogviszonyát, aki:

  • egymást követő harmadik alkalommal nem jelentkezett be a következő tanulmányi félévre, vagy a hallgatói jogviszony szünetelését követően nem kezdi meg tanulmányait,
  • a 2012/2013. tanév őszi félévében vagy azt követően tanulmányaikat megkezdő hallgatók esetében az azonos tanegységből tett sikertelen javító, és ismétlő javító vizsgáinak összesített száma eléri az ötöt,
  • a tanulmányi idő lejártával,
  • ha a tanulmányok megkezdését követő első két félévben nem teljesít legalább tizenöt kreditet, a második félév vizsgaidőszakának utolsó napjáig,
  • a 2016/2017. tanévben vagy azt követően tanulmányaikat megkezdő hallgatók esetében, az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, tanulmányi eredménye nem érte el a 2,0 súlyozott tanulmányi átlagot,
  • a hallgató hallgatói jogviszonyát – fizetési hátralék miatt – a rektor a hallgató eredménytelen felszólítása és a hallgató szociális helyzetének vizsgálata után megszünteti, a megszüntetés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 59. § (3) bekezdése alapján a hallgatói jogviszony megszüntetése abban az esetben lehetséges, ha a hallgatót előzetesen írásban felhívták arra, hogy, hogy kötelezettségének a megadott határidőig tegyen eleget és tájékoztatták a mulasztás jogkövetkezményeiről. A jogszabályban rögzítetteknek megfelelően eljárva ezen megkereséssel felhívom a hallgató figyelmét kötelezettségeire és a mulasztás jogkövetkezményeire.

FIZETÉSI HATÁRIDŐ

A költségtérítési/önköltségi díj első részletének befizetésének határideje: szeptember 1.

  • számlakérő lapok beérkezési határideje a TO Pénzügyi és Neptun Irodájához (3300 Eger, Egészségház u. 4.): augusztus 30.
  • Diákhitel engedményezés intézése az egri campuson a TO Pénzügyi és Neptun Irodájánál, más campus esetében az oktatási irodánál/csoportnál: augusztus 30.

Záróvizsga jelentkezés
Végzős (utolsó féléves) hallgatók 2020 januári záróvizsgára jelentkezésének határideje a Neptunban (Ügyintézés/Záróvizsgák menüpont): 2019. szeptember 13.


Forrás: EKE EHÖK


< Vissza