Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Tájékoztató a tavaszi félév vizsgaidőszakáról

Utolsó módosítás: 2020. április 21.

A veszélyhelyzetre tekintettel az Egyetemi Tanács 2020. április 9-én áttekintette és módosította a tavaszi félévi oktatási naptárat. Ennek megfelelően módosította a vizsgaidőszak és a záróvizsga-időszak időpontjait.

Vizsgaidőszak:

 • a végzős hallgatóknak 2020. május 4-június 6-ig,
 • az alsóbb éves (nem júniusban záróvizsgázó) hallgatóknak 2020. május 18-július 3-ig tart.

Vizsgára jelentkezés a Neptunban:

 • végzős – júniusban záróvizsgázó – hallgatóknak április 23-án 09.30 órától,
 • alsóbb éves hallgatóknak nappali tagozaton május 11-én 09.30 órától, levelező, távoktatás tagozaton május 12-én 09.30 órától.

A Neptunban a vizsgajelentkezés akkor is kötelező, ha a követelmények teljesítése beadandó dolgozattal történik.

Végzős – júniusban záróvizsgázó – hallgatók esetében az abszolutórium (végbizonyítvány) megszerzési határideje: 2020. június 6.

A záróvizsgára bocsátás feltétele:

 • a végbizonyítvány (abszolutórium) megléte,
 • a hallgatónak az adott képzésen nincs fizetési hátraléka, valamint könyvtári tartozása az egyetem felé,
 • a szakdolgozat/diplomamunka/portfólió elektronikus úton történő benyújtása és annak TVSZ szerinti elfogadása.

» Záróvizsga-időszak: 2020. június 15-26. «

A záróvizsgák szervezésével kapcsolatosan 101/2020. (IV.10) kormányrendelet 13. § (1) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: "A felsőoktatási intézmény a hallgatók részére a záróvizsgát megszervezi. A záróvizsga időtartamára a hallgató a felsőoktatási intézmény területére beléphet. A záróvizsga során biztosítani kell, hogy a vizsgázó és más személyek személyes érintkezését ne igényelje, a személyek között a legalább 1,5 méter távolságot meg kell tartani."

A járványügyi intézkedések figyelembevételével a fentiek változhatnak!


A 2019/20-as tanév tavaszi félévében felfüggesztett tárgyak, valamint felfüggesztett szakmai gyakorlat esetében a félév menetrendje a következőképpen változik (az ezen tárgyakat felvett hallgatókat korábban az oktató tájékoztatta a tárgy teljesítésének felfüggesztéséről):

 • 2020. augusztus 1-21. szorgalmi időszak, konzultációk, szakmai gyakorlat pótlása,
 • 2020. augusztus 11-től hallgatók vizsgára jelentkezése a neptunban,
 • 2020. augusztus 10-15. végzős hallgatók bejelentkezése az augusztus 31-i záróvizsgára,
 • 2020. augusztus 24-28. vizsgaidőszak végzős hallgatók számára,
 • 2020. augusztus 28. végbizonyítvány megszerzése szeptemberi záróvizsga esetében,
 • 2020. augusztus 24- szeptember 4. vizsgaidőszak alsóbb éves hallgatók számára,
 • 2020. augusztus 31. pótzáróvizsga azon hallgatók számára, akik a felfüggesztett tanegységek miatt abszolutóriumot nem tudtak szerezni 2020. június 6-ig.

Gyakorlati jegyet csak az a hallgató szerezhet, és vizsgára csak az jelentkezhet, aki valamennyi fennálló tartozását rendezte az egyetem felé. A pénzügyi tartozások a Neptunban a „Pénzügyek" – „Befizetések" lapon olvashatók.

A 3/2020. (III.26.) számú Rektori utasítás értelmében gyakorlati jegy megszerzésére valamennyi tagozaton a vizsgaidőszakban is lehetőséget biztosítunk.

A vizsgaidőszak lezárását követő 10 napon belül a hallgató az oktatónál kifogással élhet a nyilvántartásban szereplő érdemjeggyel szemben. Ezt követően további reklamációra nincs lehetőség, az Oktatási Igazgatóságon lezárják a tavaszi félévet, a hallgató féléves átlagát kiszámítják.


A Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) 27 §. (4) c) bekezdés értelmében megszűnik a hallgató jogviszonya:

– a 2012/2013. tanév őszi félévében vagy azt követően tanulmányaikat megkezdő hallgatók esetében az azonos tanegységből tett sikertelen javító, és ismétlő javító vizsgáinak összesített száma eléri az ötöt.

A 101/2020. (IV.10) kormányrendelet 4. §-a értelmében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv) 48. § (2) bekezdésében szabályozott átsorolásra nem kerül sor.

Azonban továbbra is érvényben marad az átsorolás alábbi két módja:

 1. Nftv. 47.§ (3) alapján, ha a hallgató a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott támogatási idő + 2 félév alatt tanulmányait nem tudja befejezni, tanulmányait költségtérítéses/önköltséges képzési formában folytathatja akkor is, ha az Nftv. 47.§ (1) bekezdés szerinti maximum 12 félév állami támogatási időt egyébként még nem merítette ki,
 2. d) Nftv. 47.§ (1) bekezdés szerinti maximum 12 államilag támogatható félévet túllépi.

A fentiek esetén a hallgató a tanulmányait a következő tanévben csak költségtérítéses/önköltséges formában folytathatja.

A 3/2020. (III.26.) számú Rektori utasítás értelmében az egyetem nem szünteti meg a hallgatói jogviszonyát annak a 2019 szeptemberben tanulmányait megkezdett hallgatónak, aki a 2019/20-as tanévben nem teljesít legalább tizenöt kreditet.

A 2019/20-as tanév tavaszi félévének módosított, valamint a soron következő, 2020/21-es tanév oktatási naptára letölthető az alábbi linkekről:


< Vissza